Celebration of “Fascination of Plants Day” 2021 in Šeduva kindergarten, Lithuania

-

Since 2012, Šeduva kindergarten has annually joined the global “Fascination of Plants Day” initiative, an event initiated by EPSO that brings together plant researchers from around the world. The real “Fascination of Plants Day” is May 18, when the whole world commemorates “Fascination of Plants Day”.

The kindergarten in Šeduva organized an international festival of admiration for plants, “Plant Enchantment Day”, not only for the parents of the children, but also for all the people of Šeduva, inviting them to admire the plants and reminding them of their importance. The coordinator of this event in Lithuania is the Botanical Garden of Vytautas Magnus University.

As the situation in the world does not allow to organize large-scale events, this year’s “Fascination of Plants Day”  event was celebrated differently in Šeduva kindergarten, it organized quarantine-related activities related to plants. In separate educational spaces of the inner kindergarten, there were “Flower Fairies” dressed in wonderful costumes, which were visited by children. Together with their children, they made flower perfumes, blew soap bubbles, enjoyed “Flower Cake” while listening to violin music, blew candles, making wishes not only for flowers, but also for trees. Each group prepared an art app for the occasion. The concert can be viewed virtually on the Facebook account of Šeduva kindergarten.

All the children had many unique impressions, learned many secrets why all plants are so important to people and the whole planet.

Šeduva kindergarten information

 

„Augalų žavadienis“ Šeduvos darželyje

Nuo 2012 metų Šeduvos lopšelis-darželis kasmet prisijungdavo prie „Augalų žavadienis“ pasaulinės iniciatyvos – Europos augalų tyrimų organizacijos (EPSO) inicijuojamo renginio, kuris suvienija viso pasaulio augalų tyrėjus. Tikroji „Augalų Žavadienio“ diena yra gegužės 18, tada visas pasaulis mini žavėjimosi augalais dieną.

Šeduvos lopšelis-darželis surengdavo tarptautinę žavėjimosi augalais šventę „Augalų žavadienis“  ne tik ugdytinių tėveliams, bet ir visiems šeduviečiams, kviesdami gėrėtis augalais ir primindami jų svarbą. Šio renginio Lietuvoje koordinatorius – Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodas.

Kadangi pasaulyje susidariusi situacija neleidžia organizuoti didžiulių renginių, šių metų  „Augalų žavadienis“ renginį Šeduvos lopšelis-darželis šventė kitaip, organizavo karantino reikalavimus atitinkančias veiklas, susijusias su augalais. Atskirose vidaus darželio edukacinėse erdvėse įsikūrė nuostabiais kostiumais pasidabinusios „Gėlių fėjos“, kurias aplankė vaikai. Jos šventiškai nusiteikusios kartu su ugdytiniais „gamino“  gėlių kvepalus, pūtė muilo burbulus, klausydamiesi smuiko muzikos džiaugėsi „Gėlių tortu“, pūtė žvakeles sugalvodami palinkėjimus ne tik gėlėms, bet ir medeliams.  Kiekviena grupė paruošė meninę programėlę skirtą šiai progai. Koncertą virtualiai galima pasižiūrėti Šeduvos lopšelio-darželio Facebook paskyroje.

Daugybę nepakartojamų įspūdžių patyrė visi ugdytiniai, sužinojo daug paslapčių, kodėl visi augalai tokie svarbūs žmonėms ir visai planetai.

Šeduvos lopšelio-darželio informacija

Copyright-Seduva-Kindergaten-Lithuania