Slovenia

Slovenija

National Coordinators
Maruša Pompe Novak
National Institute of Biology, Department of Biotechnology and Systems Biology, Ljubljana
Dan očarljivih rastlin

Od leta 2012 pod okriljem Evropske organizacije za znanosti o rastlinah (European Plant Science Organisation, EPSO) vsako drugo leto po vsem svetu poteka mednarodni Dan očarljivih rastlin (Fascination of Plants Day). V Sloveniji pa so zaradi lažjega načrtovanja dejavnosti dogodki vsakoletni.

Cilj Dneva očarljivih rastlin je navdušiti čim več ljudi za rastline ter povečati zavedanje o pomenu znanosti o rastlinah za agronomijo in trajnostno pridelavo zdrave hrane, kot tudi za gozdarstvo, vrtnarstvo in proizvodnjo ne prehranskih proizvodov, kot so zdravila, les, papir, kemikalije in energija, ter za ohranjanje narave.

 

Dobrodošli, da se nam pridružite!

Downloads
Slovenija
Events organized in 2022
May 18
May 26
16:00
16:00
ERA-Net SusCrop VIDEO CONTEST
ERA-Net SusCrop VIDEO CONTEST
All
Indoor
handsonactivities

Be the director, leading actor/actress, camerman & producer of your own movie and win one of our cash prizes!

The ERA- Net SusCrop is launching a video contest to actively involve EVERYBODY from across the world to reflect, communicate and inspire on ‘what sustainable crop production means to you?’.

The competition is open to EVERYBODY and is supposed to activate multiple groups: school children, students, scientists, farmers/farmer-groups, and any person/group of random enthusiasts, artists (film, circus, music, digital/installation art, …), architects, social media/communication workers, etc.

KEYWORDS to inspire: sustainability, resilience, agriculture, forestry, ecology, crop production, crops, plants, science, nature, climate change, the future

However, we invite any kind of video: be original, think out-of-the-box! What does sustainability in the area of crop production mean to you? How should agriculture look like in the future? Do you practice sustainability procedures in growing crops or ornamental plants in your environment (e.g. your garden or balcony)?

More information on the different categories, prizes, eligibility conditions and selection criteria can be found on: https://www.suscrop.eu/video-contest-2022

We look forward to receiving your video!

 

May 27
May 27
09:00
17:00
Where are the properties of plants coded?
Kje so zapisane lastnosti rastlin?
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

A gene is the basic physical and functional unit of inheritance that contain the information needed to specify biological traits. At the molecular level, a gene is part of a DNA molecule. In the workshop you will be able to try how to isolate plant DNA and how to determine its amount. You will also learn how to determine if a plant contains the desired gene and how strongly it is expressed.

 

Gen je osnovna materialna enota dedovanja, nosilec dedne lastnosti. Na molekularni ravni je gen del molekule DNK. Na delavnici boste lahko poskusili, kako osamiti rastlinsko DNK in kako določiti njeno količino. Spoznali pa boste tudi način, kako ugotoviti, ali rastlina vsebuje iskani gen in kako močno se le-ta izraža.

National Institute of Biology, Department for Biotechnology and Systems biology
Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB)
May 27
May 27
09:00
17:00
Plants transport water
Rastline prevajajo vodo
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Workshop participants will learn how water flows through plants. If we color the water, we can even see it with the naked eye! In addition, the white flowers of oxeye daisy can be turned into colorful ones.

 

Udeleženci delavnice bodo izvedeli, kako se po rastlinah pretaka voda. Če vodo obarvamo, to lahko vidimo celo s prostim očesom! Poleg tega pa bele cvetove ivanjščic lahko spremenimo v pisane.

National Institute of Biology, Department for Biotechnology and Systems biology
Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB)
May 27
May 27
09:00
17:00
The scents of plants and insects
Kako dišijo rastline in kako žuželke?
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Plants produce many volatile substances with different biological roles: to attract pollinators, communicate with other plants, repulse herbivores and other pests or to attract their pests’ enemies. With our workshop, we will explore different plant fragrances and the chemical structures of their main components, which we will also try to isolate from plants. Additionally, we will talk about a group of chemically related substances that are synthesized by insects, but can also be produced in plants. They are insect pheromones, which we humans cannot detect, but can still be useful for us.

 

Rastline proizvajajo številne hlapne substance, ki imajo različne vloge: privabljajo opraševalce, omogočajo komunikacijo z drugimi rastlinami, odganjajo rastlinojedce in druge škodljivce ali privabljajo naravne sovražnike škodljivcev. Na delavnici bomo predstavili različne rastlinske vonjave in kemijske strukture njihovih glavnih komponent ter jih poskusili iz rastlin izolirati. Predstavili bomo tudi kemijsko sorodne spojine, ki jih sicer proizvajajo žuželke, jih pa vseeno lahko proizvajamo tudi v rastlinah. Gre za žuželčje feromone, ki jih, kljub temu, da jim ljudje sploh ne zaznamo, lahko koristno uporabimo.

 

National Institute of Biology, Department for Biotechnology and Systems biology
Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB)
May 27
May 27
09:00
17:00
Pollinator Diversity
Pestrost opraševalcev
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

You will learn how different groups of pollinators differ from each other. We will show this with a collection of specimens of wild pollinators, nesting boxes for wild bees and pictures. Attendees will have the opportunity to create their own nesting box from cardboard tubes.

 

Spoznali boste, kako se med seboj razlikujejo različne skupine opraševalcev. To bomo pokazali z zbirko primerkov divjih opraševalcev, gnezdilnicami za divje čebele in slikovnim gradivom. Prisotni pa bodo imeli možnost ustvariti lastno gnezdilnico iz kartonskih cevk. Delavnica bo izvedena v okviru projekta Life Naturaviva.

National Institute of Biology, Department of Organisms and Ecosystems Research
Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB)
May 27
May 27
09:00
17:00
Less known fruit species of our area
Manj znane sadne vrste našega prostora
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

The climate conditions of central Slovenia enable the production of many fruit species. The less known common fruit species are those from the forest margin that have the gathering characterictics. In Slovenia there are also many forgotten, but once very widespread fruit species as well as novelties that are gaining ground in the production. Fruits of species such as Amelanchier canadensis, Cornus mas, Ziziphus sativa either of Mespilus germanica represent a variety and also a complement to the fruit offer.

 

Klimatske razmere osrednje Slovenije omogočajo pridelavo številnim sadnim vrstam. K manj znanim sadnim vrstam prištevamo tako tiste iz gozdnega roba z značajem nabiralništva, prav tako tudi nekatere že pozabljene, a nekoč pri nas razširjene sadne vrste kot tudi sadne novitete, ki se šele uveljavljajo v pridelavi. Plodovi šmarne hrušice, rumenega drena, žižole ali nešplje predstavljajo popestritev in tudi dopolnitev v ponudbi sadja.

Agricultural Institute of Slovenia
Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)
May 27
May 27
09:00
17:00
I climb towards the sun
Vzpenjam se proti soncu
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Some plants need support for their growth towards the sun. One of such plants is also hop and this workshop will give an insight, how can a plant without trunk grow up to 12 m high. Through the workshop, students will learn how hop is grown, propagated and also why sexual reproduction is important in hop growing. Hop is not only charming for the brewers, but also for giving a shade on a sunny terrace.

 

Nekatere rastline za svojo rast potrebujejo oporo, po kateri se vzpenjajo proti soncu. Tudi hmelj spada med vzpenjavke, zato si bomo na delavnici pogledali na kakšen način lahko rastlina, ki nima debla, zraste tudi do 12 m visoko. Ob tem bomo spoznali, kako hmelj gojimo in razmnožujemo ter zakaj je pomembno tudi spolno razmnoževanje takšnih rastlin. Hmelj ni očarljiv le za pivovarstvo, vendar tudi kot okrasna rastlina, ki nudi senco na sončnih terasah.

Slovenian Institute of Hop Research and Brewing
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS)
May 27
May 27
09:00
17:00
About the role of turgor in plants
O pomenu turgorja za delovanje rastlin
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Turgor pressure is the force within the cell that pushes the plasma membrane against the cell wall. It is related with cell water content, but depends also on solute concentration. In herbaceous plants the turgor loss is manifested in wilting. A decrease of turgor, however, influences many other processes in plants.

 

Za rastlinske celice je značilen turgor, tlak, ki celično membrano pritiska ob celično steno. Povezan je z vsebnostjo vode, pa tudi z vsebnostjo topljencev. Pri zelnatih rastlinah se nezadosten turgor odraža v venenju. Zmanjšanje turgorja pa vpliva tudi na druge procese v rastlinah.

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Agronomy Department
Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 27
May 27
09:00
17:00
Mining for mineral nutrients
Rudarjenje mineralnih hranil
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

For normal growth and development, plants need sufficient water and mineral nutrients, i.e. chemical elements such as nitrogen, phosphorus, potassium, etc. These resources are efficiently acquired by plant roots. We will show how roots develop in soils with different water and mineral content.

 

Rastline morajo za normalno rast in razvoj iz okolja pridobiti zadosti vode in mineralnih hranil (kemijskih elementov kot so dušik, fosfor, kalij in drugi). To nalogo učinkovito opravljajo korenine. Na stojnici bo prikazan razvoj korenin v tleh z različno količino mineralnih hranil in vode.

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Agronomy Department
Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 27
May 27
09:00
17:00
Triticale – two-in-one cereal
Tritikala – dve žiti v enem
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Diversity of seeds/fruits of agricultural plants, especially cereal grains, will be interactively presented. We will highlight that the biochemical composition of grains with similar morphology can substantially differ. The properties of wheat, rye and their hybrid triticale, which was breeded by slovenian botanist Fran Jesenko, will be exposed.

 

Na stojnici bomo na interaktiven način prikazali raznovrstnost semen/plodov različnih kmetijskih rastlin, posebej zrnja žit. Osvetlili bomo, da se lahko po izgledu podobno zrnje različnih vrst, križancev in sort pomembno razlikuje v biokemičnih lastnostih, pomembnih za uporabo. Pri tem bomo posebej opozorili na lastnosti pšenice in rži, ter njunega križanca tritikale, s katero se je ukvarjal tudi slovenski botanik Fran Jesenko.

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Agronomy Department
Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 27
May 27
09:00
17:00
Hydroponic system for production of fresh vegetables
Sveža zelenjava iz hidroponskega sistema
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

We do not always need fertile soil to grow fresh vegetables, because vegetables can also grow successfully in the hydroponic system, where we provide them with a nutrient solution with the most important nutrients. At the stand we will get some information about the hydroponic system, which is suitable for growing various vegetables – lettuces, cabbage crops, fruit vegetables, onions, tubers and spices. The answers to the short questions will improve your knowledge about the features of hydroponic cultivation, vegetable varieties and the necessary care of hydroponically grown plants.

 

Za pridelavo sveže zelenjave ne potrebujemo vedno rodovitnih tal, saj vrtnine uspešno rastejo tudi v hidroponskem sistemu, kjer s hranilno raztopino poskrbimo za njihova najnujneša hranila. Na stojnici se bomo seznanili s hidroponskim sistemom, ki je primeren za pridelavo različnih vrst zelenjave -solatnic, kapusnic, plodovk, čebulnic, gomoljnic in dišavnic. Z odgovori na kratka vprašanja bo nadgrajeno tvoje znanje o posebnostih hidroponske pridelave, vrstah zelenjave ter potrebni oskrbi hidroponsko gojenih rastlin.

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Agronomy Department
Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 27
May 27
09:00
17:00
Fascinating fibers
Očarljiva vlakna
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Plant fiber support plants, while human scan use them to make paper, textiles, ropes, and other useful products. At the stand you will learn where the fibers are located in the plant and test their strength.

 

Rastlinska vlakna dajejo rastlinam oporo, človek pa lahko iz njih izdela papir, tekstil, vrvi in druge uporabne izdelke. Na stojnici boste spoznali, kje se v rastlini vlakna nahajajo in preizkusili njihovo trdnost.

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology, Chair of Botany and Plant Physiology
Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 27
May 27
09:00
17:00
Symbiosis of Plants and Microbes
Sožitje rastlin in mikrobov
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

We will present different examples of microbial symbiosis (bacteria and fungi) that help plants with water absorption and mineral nutrition, therefore improving their growth. Our focus will be on mycorrhiza, a symbiosis of plants and fungi that was crucial in colonizing land more than 400 million years ago. We will take a closer look into different types of mycorrhiza (ectomycorrhiza and endomycorrhiza) under the (stereo) microscope and some isolated fungi in pure tissue cultures.

 

Predstavljeni bodo različni primeri sožitja rastlin z mikroorganizmi (bakterije in glive), ki jim pomagajo pri preskrbi z vodo in mineralnimi hranili ter tako izboljšajo rast rastlin. Posebej se bomo posvetili mikorizi, torej sožitju rastlin z glivami, ki je bilo ključno za uspešen prehod rastlin na kopno pred več kot 400 milijoni let. Pod lupo oziroma mikroskopom si bomo ogledali različne tipe mikorize (ektomikorizo in endomikorizo), prav tako pa bodo na ogled nekateri primeri gliv vzgojenih v tkivnih kulturah.

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology, Chair of Botany and Plant Physiology
Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 27
May 27
09:00
17:00
We will make a simple wetland
Sestavili bomo enostavno mokrišče
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

The transitional zone between the water and its catchment area, overgrown with wetland plants, is very important in preventing the pollution of a river or lake, as it retains substances that would otherwise be washed directly into the water. If this buffer zone is removed, the pollutants flow directly into the water and worsens its quality and conditions for water biota. We will make a simple system of the cultivated land and waterbody with riparian wetland and without it to show that the riparian zone retains pollutants from the hinterland of rivers or lakes.

 

Vmesni pas med vodo in njenim prispevnim območjem, poraščen z vlagoljubnimi rastlinami, je zelo pomemben pri preprečevanju onesnaženja reke ali jezera, saj zadrži snovi, ki bi se sicer sprale neposredno v vodo. Če ta puferski pas odstranimo, se onesnažila iztekajo neposredno v vodo in s tem slabšajo njeno kakovost in razmere za vodne organizme. Sestavili bomo poenostavljen sistem obdelovalne površine in vodnega telesa z obrežnim mokriščem in brez njega in pokazali, da obrežni pas zadrži onesnažila iz zaledja rek ali jezer.

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology, Chair of Ecology and Environment Conservation
Katedra za ekologijo in varstvo okolja Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 27
May 27
09:00
17:00
A Key to the trees
Ključ do dreves
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Trees are the biggest green charmers of the world. At our stand you will get to know the importance of different tree species, differences among them and their role in the ecosystem. You will use the identification key to recognize different coniferous and deciduous trees.

 

Drevesa so največji zeleni očarljivci našega planeta. Na stojnici boste spoznali pomen posameznih drevesnih vrst, razlike med njimi in njihovo vlogo v naravi. S pomočjo določevalnega ključa pa se boste preizkusili tudi v prepoznavanju različnih iglavcev in listavcev.

University of Ljubljana, Biotechnical faculty, Department of forestry and renewable forest resources
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 27
May 27
09:00
17:00
Tiny gardens
Miniaturni vrtovi
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Would you like to test the borders of your imagination and design your personal garden? Together we will uncover the mysterious ways of designing a garden and get to know different types of personal green heavens. From family and terrace gardens to gardens on parking places and family farms. With several handy tools that anyone could get we will create tiny gardens that each will be able to commemorate on the photo.

 

Bi radi preizkusili meje svoje domošlije in oblikovali svoj lasten vrt? Skupaj se bomo zapodili v svet ustvarjanja vrtov in spoznali različne vrste vrtov, od enodružinskega vrta do vrta na terasi, na parkirišču ali na domači kmetiji. Z uporabo priročnih materialov, ki jih bo imel vsak na razpolago, bomo ustvarili miniaturne vrtičke, ki jih bodo obiskovalci lahko ovekovečili s čudovitimi fotografijami.

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Landscape Architecture
Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 27
May 27
09:00
17:00
Charming wood
Očarljivi les
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

At the stand, we will present to visitors the characteristics, appearance and use of various domestic and exotic wood species. You will get to know the wood of invasive alien woody species that have been cut down in the area of the City of Ljubljana (Applause project). We will observe wood under the microscope and about 5,000 years old “archaeological wood” found in the Ljubljana Marshes, as well as some wood pests, which are not necessarily always harmful and undesirable. We will also present a part of a series of experiments with wood – IZKLESAni, designed by the Department of Wood Science of the Biotechnical Faculty and the Public Agency SPIRIT Slovenia.

 

Na stojnici bomo obiskovalcem predstavili značilnosti, izgled in uporabo različnih domačih in tujih lesnih vrst. Spoznali boste les invazivnih tujerodnih olesenelih rastlin, ki so bila posekana na območju MOL (projekt Applause). Opazovali bomo les pod mikroskopom in okoli 5000 let star »arheološki les« najden na Ljubljanskem barju ter nekaj lesnih škodljivcev, ki pa niso nujno vedno škodljivi in nezaželeni. Predstavili bomo tudi del serije poskusov z lesom – IZkLESAni, ki sta jih zasnovala Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete in Javna agencija SPIRIT Slovenija.

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Wood Science and Technology
Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 27
May 27
09:00
17:00
Energy and nutrients from plant foods
Energija in hranila iz rastlinskih živil
All
Outdoor
handsonactivities

Plant raw materials represent the most important source of energy and basic nutrients for human nutrition. Foods are prepared using various technological processes. Basic nutrient groups such as carbohydrates, fats and proteins are represented in plant foods in different proportions.

 

Rastlinske surovine predstavljajo najpomembnejši vir energije in osnovnih hranil za prehrano človeštva. Iz njih z različnimi tehnološkimi procesi proizvajamo živila. Osnovne skupine hranil kot so ogljikovi hidrati, maščobe in beljakovine so v rastlinskih živilih zastopane v različnih razmerjih.

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Food Science and Technology, Chair of Plant Food Technologies and Enology
Katedra za tehnologije rastlinskih živil in vino Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 27
May 27
09:00
17:00
Tea party at grandma’s
Čajanka pri babici
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Join us for a tea party and learn about the teas our grandmothers used. Together we will learn about the medicinal properties of plants and appreciate the appearance, taste and aroma of teas made from different plants.

 

Pridružite se nam na čajanki in spoznajte čaje naših babic. Skupaj bomo spoznali zdravilne lastnosti zeli in ocenili izgled, okus ter aromo čaja iz posamezne rastline.

University of Ljubljana, Faculty of Education
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (UL PF)
May 27
May 27
09:00
17:00
The colours of nature
Barve narave
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

You will enter the world of people of the past, who had no possibility to buy artificial colours. You will learn how to obtain natural dyes from plants and make your own paints. After that, you will paint a drawing.

 

Vživeli se boste v ljudi preteklega tisočletja, ki niso imeli možnosti kupiti umetnih barvil. Spoznali boste postopek pridobivanja naravnih barvil iz rastlin in si ustvarili svoje barve. Z njimi boste nato naslikali risbo.

University of Ljubljana, Faculty of Education
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (UL PF)
May 27
May 27
09:00
17:00
The magic of plants
Magija rastlin
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Plants desperately need water for their growth and development. Let us find out how water flows up from their roots. You will try to find this out with the help of magic colors.

 

Rastline za svojo rast in razvoj nujno potrebujejo vodo. Spoznajmo, kako le ta po njih potuje od korenin pa vse do vrha. To boste poskusili ugotoviti s pomočjo magičnih barv.

University of Ljubljana, Faculty of Education
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (UL PF)
May 27
May 27
09:00
17:00
Rainbow plants
Mavrične rastline
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Did you know that a rainbow does not just happen when it rains and the sun shines? Come to our workshop and join us to learn about some plants that can change color in different environments and how you can influence the change in plant color.

 

Ali si vedel, da mavrica ne nastane samo takrat, ko pada dež in sije sonce? Pridruži se nam na delavnici in skupaj bomo spoznali nekaj rastlin, ki lahko spreminjajo svojo barvo v različnem okolju, ter se naučili vplivati na spremembo barve rastlin.

University of Ljubljana, Faculty of Education
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (UL PF)
May 27
May 27
09:00
17:00
Following mulberry footprints
Murvam na sledi
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Mulberries are unknown to many people today, while the older inhabitants of the former sericultural regions remember how they picked the fruits and harvested the leaves to feed the silkworms. Silk, obtained from silkworm cocoons, was in the Austro-Hungarian Empire a prized natural fibre. The centuries-old mulberry trees that have been preserved in Slovenia are living monuments to the once active silkworm rearing. We will present the botanical characteristics of the white and black mulberry tree and the many ways in which it can be used. The development of the silkworms from hatching to the silk cocoon will be demonstrated.

 

Murve so danes številnim ljudem neznane, medtem ko se starejši prebivalci nekdanjih svilogojskih regij spominjajo obiranja plodov in žetve listov za krmo sviloprejkam. Svila, ki se pridobiva iz kokonov sviloprejke, je bila v avstro-ogrski monarhiji cenjeno naravno vlakno. Večstoletne murve, ki so se ohranile v Sloveniji, so živi spomeniki nekdaj aktivnega svilogojstva. Na stojnici bomo predstavili botanične značilnosti bele in črne murve ter vsestranski potencial uporabe tega drevesa. Predstavili bomo razvoj gosenic sviloprejke od izleganja iz jajčec do svilenih zapredkov.

University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru
May 27
May 27
09:00
17:00
How to determine the age of a tree?
Kako določiti starost drevesu?
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Have you ever wondered how old the tree is in your garden, yard, street or forest? We will show you several ways to estimate the age of trees. We can also estimate the age of a tree in a more friendly way, without cutting it down!

 

Ste se kdaj vprašali, koliko je staro drevo, na vašem vrtu, dvorišču, v ulici ali v gozdu? Pokazali vam bomo več načinov, kako oceniti starost dreves. Starost dreves lahko ocenimo tudi bolj prijazno, brez da bi ga posekali!

University of Maribor, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Department of Biology and University of Maribor, Faculty of Education, Department of Elementary Teacher Education
Oddelek za biologijo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru in Oddelek za razredni pouk Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru
May 27
May 27
09:00
17:00
How and with what plants reward animals?
Kako in s čim rastline nagrajujejo živali?
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Because plants cannot travel around on their own, they have developed other methods to disperse their pollen grains and seeds using animals. But in return they have to reward them with something. We will look at how and with what. The workshop is organised withing the COST Action CA18201 ConservePlants.

 

Rastline se same ne morejo premikati na daljše razdalje, zato za širjenje cvetnega prahu in semen pogosto izkoriščajo živali. A v zameno jih morajo z nečim nagraditi. Pogledali si bomo, kako in s čim. Delavnica poteka v okviru COST Akcije CA18201 ConservePlants.

University of Primorska, Faculty of mathematics, natural sciences and information technologies, Department of biodiversity
Oddelek za biodiverziteto Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT)
May 27
May 27
09:00
17:00
The magic threads of the ecosystem
Čarobne niti ekosistema
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

On the stand we have cubes that represent different elements of nature. With the help of the whole group, we will try to put chaos into the harmony of nature through the ropes.

 

Na stojnici bomo imeli kocke, ki predstavljajo različne elemente narave. S pomočjo celotne skupine bomo poskusili preko vrvi sestaviti kaos v harmonijo narave.

BIC Ljubljana, School of food processing
Živilska šola Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana (BIC)
May 27
May 27
09:00
17:00
Plants seed bank
Rastlinska semenska banka
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Each plant has its own ground seed bank. We will look at different seeds and find out how they spread. In the end, you will make your own seed that spreads in a certain way.

 

Vsaka rastlina ima svojo talno semensko banko. Z lupami si bomo ogledali različna semena in izvedeli, kako se ta raznašajo. Na koncu si boste sami izdelali seme, ki se raznaša na določen način.

University Botanic Gardens of Ljubljana
Botanični vrt Univerze v Ljubljani
May 27
May 27
09:00
17:00
Fascinating dry plants
Posušene očarljive rastline
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Herbaria are collections of dried and systematically arranged plants intended for learning and research. The oldest herbaria in Slovenia are kept by the Slovenian Museum of Natural History. At the workshop we will show you, how to make your own herbarium.

 

Herbarij je zbirka posušenih in sistematično urejenih rastlin, namenjena učenju in raziskovanju. Najstarejše herbarije na Slovenskem hrani Prirodoslovni muzej Slovenije. Na stojnici vam bomo pokazali, kako izdelati svoj herbarij.

Slovenian Museum of Natural History
Prirodoslovni muzej Slovenije
May 27
May 27
09:00
17:00
Make-at-home prints
Domači sitotisk
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

The alternative workshop format is one of the most popular, but also one of the most difficult to access printmaking techniques. It offers an insight into understanding screen printing and produces excellent results – prints. A short introduction to the technique is followed by a practical part where the children make prints. The motif is, according to the title of the event, related to nature; we will print leaves, flowers, roots.

 

Alternativna delavniška oblika ene najbolj priljubljenih, a težje dostopnih grafičnih tehnik ponuja vpogled v razumevanje sitotiska in daje odlične rezultate – odtise. Kratki predstavitvi tehnike sledi praktični del, v katerem otroci izvedejo svoje odtise. Motiv je v skladu z naslovom prireditve vezan na naravo; tiskamo listje, cvetje, korenine.

MGLC – International Centre of Graphic Arts
Mednarodni grafični likovni center (MGLC)
May 27
May 27
09:00
17:00
Aromatic harmony
Harmonija dišavnic
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Labiates (Lamiaceae) are an abundant food source for pollinators and indispensable spices in every kitchen, as well as in folk medicine. About 100 labiate species in 32 genera grow in Slovenia. On our stand we will explore the secrets of this plant family and have fun with the variety of their aromas.

 

Labiates (Lamiaceae) are an abundant food source for pollinators and indispensable spices in every kitchen, as well as in folk medicine. About 100 labiate species in 32 genera grow in Slovenia. On our stand we will explore the secrets of this plant family and have fun with the variety of their aromas.

Botanical Society of Slovenia
Botanično društvo Slovenije
May 27
May 27
09:00
17:00
Invasive plants
Invazivne rastline
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Through a memory card game, we will introduce you to invasive plants of Slovenia. You will learn that a non-native plant does not have to be invasive. We will also explain how they enter our environment and how they affect our ecosystems.

 

Skozi igro spomina vam bomo predstavili invazivne rastline Slovenije. Izvedeli boste, da tujerodna rastlina ni nujno invazivna. Razložili bomo tudi, na kakšne načine pridejo v naše okolje in kako vplivajo na naše ekosisteme.

Biology Students’ Society
Društvo študentov biologije
May 18
May 18
08:30
18:30
Free admission to the Alpine Botanical Garden Juliana
Prost vstop v alpski botanični vrt Juliana
Alpski botanični vrt Juliana, Trenta, zaselek Pri cerkvi
All
Outdoor
openday

There is free admission to the Alpinum Juliana on the Fascination of Plants Day. The garden is managed by the Slovenian Museum of Natural History since 1962. The garden embraces about 600 plant species characteristic of the Alps, their fore-mountains and the Karst.

 

Na dan očarljivih rastlin vsem obiskovalcem Juliane omogočamo prost vstop. Vrt od leta 1962 neprekinjeno upravlja Prirodoslovni muzej Slovenije. V njem uspeva okoli 600 vrst alpskih, predalpskih in kraških rastlin.

Slovenian Museum of Natural History
Prirodoslovni muzej Slovenije
May 21
May 21
11:00
13:00
What’s all that buzzing over there?
Kaj pa tam brenči?
Alpski botanični vrt Juliana, Trenta, zaselek Pri cerkvi
All
Outdoor
guidedtour

The diverse mixture of plants in the garden also attracts numerous pollinators, including several species of wild bees, bumblebees, butterflies, beetles and other insects. Plants attract them with their scent, colour and nectar, while some of them even temporarily shut their pollinators in. Which particular insects you can see in Juliana, will be explained to you by Dr Tomi Trilar, Head of the Invertebrate Department s of the Slovenian Museum of Natural History.

Admission to the garden as per the price list; guided tours are free.

 

Pestra mešanica rastlin v vrtu privablja tudi številne opraševalce. Med njimi so mnoge divje čebele, čmrlji, metulji, hrošči in druge žuželke. Rastline jih privabljajo z vonjem, barvo in medičino, nekatere pa svoje opraševalce celo začasno zaprejo. Katere žuželke lahko opazite v Juliani, vam bo predstavil dr. Tomi Trilar, vodja Kustodiata za nevretenčarje Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

Vstopnina v vrt po ceniku, vodenje pa je brezplačno.

Slovenian Museum of Natural History
Prirodoslovni muzej Slovenije