Slovenia

Slovenija

National Coordinators
Maruša Pompe Novak
National Institute of Biology, Department of Biotechnology and Systems Biology, Ljubljana
Dan očarljivih rastlin

Od leta 2012 pod okriljem Evropske organizacije za znanosti o rastlinah (European Plant Science Organisation, EPSO) vsako drugo leto po vsem svetu poteka mednarodni Dan očarljivih rastlin (Fascination of Plants Day). V Sloveniji pa so zaradi lažjega načrtovanja dejavnosti dogodki vsakoletni.

Cilj Dneva očarljivih rastlin je navdušiti čim več ljudi za rastline ter povečati zavedanje o pomenu znanosti o rastlinah za agronomijo in trajnostno pridelavo zdrave hrane, kot tudi za gozdarstvo, vrtnarstvo in proizvodnjo ne prehranskih proizvodov, kot so zdravila, les, papir, kemikalije in energija, ter za ohranjanje narave.

 

Dobrodošli, da se nam pridružite!

Downloads
May 24
May 24
09:00
17:00
An insight into the fascinating world of plant and micro-organism relationships
Vpogled v očarljivi svet odnosov med rastlinami in mikroorganizmi
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Understanding the relationships between micro-organisms and plants is key to creating new, environmentally friendly plant protection systems. You will learn about a special group of micro-organisms that we study at the National Institute of Biology. These are endophytes that can be used as natural plant defences against stress factors. During the workshop you will be able to admire the diversity of micro-organisms that (co-)live in plants and try your hand at DNA isolation. In addition, you will learn about the diversity of communication between plants and micro-organisms through a practical example.

 

Razumevanje odnosov med mikroorganizmi in rastlinami je ključno pri vzpostavljanju novih, okolju prijaznih sistemov za zaščito rastlin. Spoznali boste posebno skupino mikroorganizmov, ki jo preučujemo na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Gre za endofite, ki jih lahko uporabimo kot naravno zaščito rastlin pred stresnimi dejavniki. Na delavnici boste lahko občudovali pestrost mikroorganizmov, ki (so)bivajo v rastlinah in se preizkusili v izolaciji DNA. Poleg tega boste na praktičnem primeru spoznali pestrost komunikacije med rastlinami in mikroorganizmi.

National Institute of Biology, Department for Biotechnology and Systems biology
Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB)
May 24
May 24
09:00
17:00
Plant batteries
Rastlinske baterije
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

There are many different ways to generate electricity on Earth, but you probably didn’t know that we can also generate electricity from plants. Together we will learn some basic concepts related to electricity and how they are also present in plants. Come and help us build plant batteries.

 

Na Zemlji poznamo veliko različnih načinov pridobivanja električne energije, vendar zagotovo niste vedeli, da lahko električno energijo pridobivamo tudi iz rastlin. Skupaj bomo spoznali nekaj osnovnih pojmov povezanih z električno energijo ter kako so le ti prisotni tudi pri rastlinah. Pridite in nam pomagajte sestaviti rastlinske baterije.

National Institute of Biology, Department for Biotechnology and Systems biology
Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB)
May 24
May 24
09:00
17:00
Let’s plant our own forest of the future – Forest of Experiments workshop
Posadimo svoj gozd prihodnosti – delavnica Gozda eksperimentov
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

In the Forest of Experiments, children will learn about tree species, their life strategies and adaptations to environmental conditions in an interactive way. They will think about the impact of climate change on forests and how forests are changing in the light of climate change. They will design their own forest of the future that will be able to withstand these changes.

 

V Gozdu eksperimentov bodo otroci na interaktiven način spoznali drevesne vrste in njihove življenjske strategije ter prilagoditve na okoljske razmere. Razmišljali bodo o vplivu podnebnih sprememb na gozdove ter spreminjanju gozdov v luči teh sprememb. Zasnovali bodo svoj gozd prihodnosti, ki bo tem spremembam uspešno kljuboval.

Slovenian Forestry Institute
Gozdarski inštitut Slovenije (GIS)
May 24
May 24
09:00
17:00
Fruit in Slovenian proverbs – from the awakening spring to the sleepy winter
O sadju skozi rime, od prebujajoče se pomladi do zaspane zime
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Slovenia is a traditional fruit-growing country that enables the cultivation of numerous fruit species. We can grow distinctly Mediterranean spices (such as olive, fig, and almond) as well as fruit more typical for cultivation in the continental zone (apple, pear, plum, cherry, berries…).
In the first part of presentation, pupils will be introduced to the diversity of fruit species.
Then, in the interactive workshop, they will solve riddles about fruit and complete traditional Slovenian proverbs related to fruit growing.

 

Slovenija je tradicionalna sadjarska dežela, ki omogoča pridelavo številnim sadnim vrstam, tistim izrazito mediteranskega značaja (npr. oljka, figa ter mandelj) kot sadnim rastlinam, ki so bolj značilne za pridelavo v kontinentalnem pasu (jablana, hruška, sliva, češnja, jagodičje …).
V teoretičnem delu bomo učencem predstavili pestrost sadnih vrst, ki uspevajo v Sloveniji. Interaktivna delavnica pa bo potekala v obliki kviza, v katerem bodo učenci reševali uganke o sadju in dopolnjevali tipične slovenske pregovore, vezane na sadjarstvo.

Agricultural Institute of Slovenia
Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)
May 24
May 24
09:00
17:00
Dendrochronology
Dendrokronologija
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

We will learn the difference between a tree-ring (or annual growth) and a year-line in the trunk of a tree, how the tree grows depending on the environmental conditions. We will learn to determine: 1. type of wood (diffuse or ring porous), 2. age and 3. calendar year and season (summer, winter) when the tree was cut. We will find out how dendrochronology can help archaeology.

 

Spoznali bomo razliko med braniko (ali letnim prirastkom) in letnico v deblu drevesa ter kako drevo raste v odvisnosti od okoljskih razmer. Kolutu lesa bomo določili: 1. tip lesa (difuzno ali venčasto porozen), 2. starost in 3. koledarsko leto ter sezono (poletje, zima) poseka drevesa. Spoznali bomo kako je lahko dendrokronologija v pomoč arheologiji.

Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Archaeology
Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
May 24
May 24
09:00
17:00
Palynology
Palinologija
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Pollen is produced in the anthers of flowers. At the workshop, we will get to know the pollen of different plants. Students will look at photos of pollen grains or find and look at the real pollen on nearby flowers and try to find out which plant the pollen belongs to with the help of the identification key.

 

Pelod (cvetni prah) nastaja v prašnikih cvetnic. Na delavnici bomo spoznali pelod različnih rastlin. Učenci bodo pogledali fotografije pelodnih zrn ali le-tega poiskali na bližnjih cvetlicah in s pomočjo določevalnega ključa poskusili ugotoviti, kateri rastlini pelod pripada.

Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Archaeology
Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
May 24
May 24
09:00
17:00
About the role of turgor in plants
O pomenu turgorja za delovanje rastlin
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Turgor pressure is the force within the cell that presses the plasma membrane against the cell wall. It is related to the water content of the cell, but also depends on the concentration of dissolved substances. In herbaceous plants, the loss of turgor is manifested by wilting. However, a decrease in turgor also influences many other processes in plants.

 

Za rastlinske celice je značilen turgor, tlak, ki celično membrano pritiska ob celično steno. Povezan je z vsebnostjo vode, pa tudi z vsebnostjo topljencev. Pri zelnatih rastlinah se nezadosten turgor odraža v venenju. Zmanjšanje turgorja pa vpliva tudi na druge procese v rastlinah.

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Agronomy Department
Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 24
May 24
09:00
17:00
Mining for mineral nutrients
Rudarjenje mineralnih hranil
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

For normal growth and development, plants need sufficient water and mineral nutrients, i.e. chemical elements such as nitrogen, phosphorus, potassium, etc. These resources are efficiently absorbed by the plant roots. We will show how roots develop in soils with different levels of water and minerals.

 

Rastline morajo za normalno rast in razvoj iz okolja pridobiti zadosti vode in mineralnih hranil (kemijskih elementov kot so dušik, fosfor, kalij in drugi). To nalogo učinkovito opravljajo korenine. Na stojnici bo prikazan razvoj korenin v tleh z različno količino mineralnih hranil in vode.

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Agronomy Department
Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 24
May 24
09:00
17:00
Triticale – two-in-one cereal
Tritikala – dve žiti v enem
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Diversity of seeds/fruits of agricultural plants, especially cereal grains, will be interactively presented. We will highlight that the biochemical composition of grains with similar morphology can substantially differ. The properties of wheat, rye and their hybrid triticale, which was breeded by slovenian botanist Fran Jesenko, will be exposed.

 

Na stojnici bomo na interaktiven način prikazali raznovrstnost semen/plodov različnih kmetijskih rastlin, posebej zrnja žit. Osvetlili bomo, da se lahko po izgledu podobno zrnje različnih vrst, križancev in sort pomembno razlikuje v biokemičnih lastnostih, pomembnih za uporabo. Pri tem bomo posebej opozorili na lastnosti pšenice in rži, ter njunega križanca tritikale, s katero se je ukvarjal tudi slovenski botanik Fran Jesenko.

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Agronomy Department
Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 24
May 24
09:00
17:00
Where will we grow vegetables this season?
Kje bomo pa letos gojili zelenjavo?
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

We will present some of the most common plant species within the vegetable groups, such as kale crops, leafy vegetables and fruiting vegetables. We will practically present which are more suitable for growing in indoors and which outdoors; when in the year can be grown, and we will also demonstrate some growing techniques and growing substrates where some of them can also be grown.

 

Na stojnici bomo predstavili nekatere najpogostejše rastlinske vrste znotraj skupin zelenjadnic, kot so kapusnice, plodovke, solatnice, čebulnice, stročnice. Praktično bomo prikazali, za katere je bolj primerno, da jih gojimo v zavarovanih prostorih, katere pa na prostem, kdaj v letu jih lahko pridelamo. Predstavili bomo tudi nekaj tehnik pridelave in rastnih substratov, kjer določene od njih tudi gojimo.

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Agronomy Department
Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 24
May 24
09:00
17:00
A Fascinating Look at Plants
Očarljivi pogled v rastline
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Plants fascinate us primarily by their appearance, which is enriched by their diverse shapes, colors, smells and survival abilities. This time we invite you to discover the hidden inner world of plants. A look through the microscope will show you how plants are structured, where their saps flow, you will understand their usefulness and realize that looking into plants is looking into the basic laws of life.

 

Rastline nas najprej očarajo s svojimi izgledom, ki ga bogatijo raznolike oblike, barve, vonjave, sposobnosti preživetja. Tokrat vas vabimo, da odkrijete še skriti notranji svet rastlin. Pogled v mikroskop vam bo razkril, kako so rastline zgrajene, kje se pretakajo njihovi sokovi, razumeli boste njihovo uporabno vrednost in spoznali, da je pogled v rastline pogled v osnovne zakonitosti življenja.

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology
Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 24
May 24
09:00
17:00
Symbiosis of Plants and Microbes
Sožitje rastlin in mikrobov
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Different examples of microbial symbiosis (bacteria and fungi) that help plants with water absorption and mineral nutrition, therefore improving their growth, will be presented. We will focus on mycorrhiza, a symbiosis of plants and fungi crucial in colonizing land more than 400 million years ago. We will closely examine different types of mycorrhiza (ectomycorrhiza and endomycorrhiza) under the (stereo) microscope and some isolated fungi in pure tissue cultures.

 

Predstavljeni bodo različni primeri sožitja rastlin z mikroorganizmi (bakterije in glive), ki jim pomagajo pri preskrbi z vodo in mineralnimi hranili ter tako izboljšajo rast rastlin. Posebej se bomo posvetili mikorizi, torej sožitju rastlin z glivami, ki je bilo ključno za uspešen prehod rastlin na kopno pred več kot 400 milijoni let. Pod lupo oziroma mikroskopom si bomo ogledali različne tipe mikorize (ektomikorizo in endomikorizo), prav tako pa bodo na ogled nekateri primeri gliv vzgojenih v tkivnih kulturah.

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology
Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 24
May 24
09:00
17:00
Dream flower
Sanjski cvet
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Even the flowers conquer: namely the pollinators. How do they attract the attention of animals – mostly insects – and is there a fatal attraction between a single type of pollinator and a type of plant? Eternal loyalty in the world of flowers and pollinators will be scrutinized at the Dream Flower workshop.

 

Tudi cvetovi osvajajo: opraševalce namreč. Kako pritegnejo pozornost živali – večinoma žuželk – in ali obstaja usodna privlačnost med posamezno vrsto opraševalca in vrsto rastline? Večno zvestobo v svetu cvetov in opraševalcev bomo vzeli pod drobnogled na delavnici Sanjski cvet.

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology
Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 24
May 24
09:00
17:00
Pollination or fertilization… what now?
Kaj zdaj… oprašitev ali oploditev?
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Are you also bothered by the fact that you keep mixing up pollination and fertilization? Do not worry. Together we will look at the differences and compare them to the spreading of plants.

 

Tudi vas muči, da kar naprej mešate oprašitev in oploditev? Ne skrbite. Skupaj si bomo ogledali razlike in te primerjali z razširjanjem rastlin.

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology
Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 24
May 24
09:00
17:00
A Key to the Trees
Ključ do dreves
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Indoor
handsonactivities

Trees are the biggest green charmers of the world. At our stand you will get to know the importance of different tree species, differences among them and their role in the ecosystem. You will use the identification key to recognize different coniferous and deciduous trees.

 

Drevesa so največji zeleni očarljivci našega planeta. Na stojnici boste spoznali pomen posameznih drevesnih vrst, razlike med njimi in njihovo vlogo v naravi. S pomočjo določevalnega ključa pa se boste preizkusili tudi v prepoznavanju različnih iglavcev in listavcev.

University of Ljubljana, Biotechnical faculty, Department of forestry and renewable forest resources
Oddelek za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 24
May 24
09:00
17:00
Tiny gardens
Miniaturni vrtovi
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Would you like to test the limits of your imagination and design your dream garden? Plants are the key element in garden design. We will create models of tiny gardens by using different materials and make beautiful photos of them.

 

Bi radi preizkusili meje svoje domišljije in oblikovali svoj sanjski vrt? Rastline so ključni element pri oblikovanju vrtov. Z različnimi materiali bomo ustvarjali modele miniaturnih vrtov, ki jih boste lahko ujeli v objektiv svojega telefona.

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Landscape Architecture
Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 24
May 24
09:00
17:00
Charming wood
Očarljivi les
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

At the stand, we will present to visitors the characteristics, appearance and use of various domestic and exotic wood species. You will get to know the wood of invasive alien woody species that have been cut down in the area of the City of Ljubljana. We will observe wood under the microscope and about 5,000 years old “archaeological wood” found in the Ljubljana Marshes, as well as some wood pests, which are not necessarily always harmful and undesirable. We will also present a part of a series of experiments with wood – designed by the Department of Wood Science of the Biotechnical Faculty and the Public Agency SPIRIT Slovenia.

 

Na stojnici bomo obiskovalcem predstavili značilnosti, izgled in uporabo različnih domačih in tujih lesnih vrst. Spoznali bodo les invazivnih tujerodnih olesenelih rastlin, ki so bila posekana na območju MOL. Opazovali bomo les pod mikroskopom in okoli 5000 let star »arheološki les« najden na Ljubljanskem barju ter nekaj lesnih škodljivcev, ki pa niso nujno vedno škodljivi in nezaželeni. Predstavili bomo tudi del serije poskusov z lesom, ki sta jih zasnovala Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete in Javna agencija SPIRIT Slovenija.

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Wood Science and Technology
Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF)
May 24
May 24
09:00
17:00
Swim between the plants
Zaplavaj med rastline
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

We will learn that there are also plants in water, and compare them with terrestrial plants. Using the senses, we will learn about some of the most interesting examples and their importance in ecosystems. So, next time we will also pay more attention to the green inhabitants of the waters.

 

Spoznali bomo, da so tudi v vodi rastline, in jih primerjali s kopenskimi. Z uporabo čutil bomo spoznali nekaj najzanimivejših primerov in njihov pomen v ekosistemih. Tako bomo naslednjič bolj pozorni tudi na zelene prebivalce voda.

University of Ljubljana, Faculty of Education
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (UL PF)
May 24
May 24
09:00
17:00
Become a plant
Postani rastlina
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Combine knowledge with imagination and create your dream plant, which with its adaptations will successfully find itself in different environments. Transform your teacher or friend into a new plant. Find out how well you imitated the plants in our environment.

 

Združi znanje z domišljijo in ustvari svojo sanjsko rastlino, ki se bo s svojimi prilagoditvami uspešno znašla v različnih okoljih. Svojega učitelja ali prijatelja preobrazi v novo rastlino. Ugotovi, kako dobro si se približal rastlinam v našem okolju.

University of Ljubljana, Faculty of Education
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (UL PF)
May 24
May 24
09:00
17:00
Along the Silk Road: Exploring Mulberry and the Magic of Silk
Po svilni poti: Raziskovanje murv in čarobnosti svile
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Silk, which is obtained from silkworm cocoons, has been a valued natural fibre since ancient times. In the former sericulture regions, centuries-old mulberry trees are living monuments of the once active silkworm rearing. We will introduce you to the botanical characteristics of the white and black mulberry trees and the various ways in which they can be utilised. We will also present the development of silkworms and a variety of silk products designed by students and professors of the High School of Design Maribor and the Faculty of Mechanical Engineering of the University of Maribor.

 

Svila, ki se pridobiva iz kokonov sviloprejke, je bila že od nekdaj cenjeno naravno vlakno. Večstoletne murve, ki so se ohranile v nekdanjih svilogojskih regijah, so živi spomeniki nekdaj aktivnega svilogojstva. Razkrili bomo botanične lastnosti bele in črne murve ter raznolike možnosti njihove uporabe. Predstavili bomo tudi razvoj gosenic sviloprejke ter pestro paleto izdelkov iz svile, ki so oblikovali dijaki skupaj z učitelji Srednje šole za oblikovanje Maribor in študenti pod mentorstvom profesorjev Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru.

University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences and Botanical Gardens
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede in Botanični vrt Univerze v Mariboru
May 24
May 24
09:00
17:00
Test your nose and guess which plant it is
Preizkusi svoj nos in ugani katera rastlina je to
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

A rose, a cup of coffee, a crackling fire. These are just three of the approximately one trillion odours that the human nose and brain can distinguish from one another, according to a new study. Researchers have previously estimated that humans can detect about 10,000 smells. Can you distinguish and even recognise the smells of different plant species?

 

Vrtnica, skodelice kave, prasketanje ognja. To so le trije od približno enega bilijona vonjev, ki jih človeški nos in možgani lahko razlikujejo med seboj, kaže nova študija. Raziskovalci so že prej ocenili, da lahko ljudje zaznajo približno 10.000 vonjav. Ali bi lahko med seboj razlikoval in tudi prepoznal vonje različnih rastlinskih vrst?

University of Maribor, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Department of Biology and University of Maribor, Faculty of Education, Department of Elementary Teacher Education
Fakultete za naravoslovje in matematiko ter Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru
May 24
May 24
09:00
17:00
From grapevine to grape: Let’s get to know the diversity of a vineyard
Od vinske trte do grozdja: Spoznajmo pestrost vinograda
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Different varieties of grapevines look roughly the same, but on closer look they differ in several characteristics, such as the shape of the leaves. In addition to vines, many other plants grow in the vineyard, which also have beneficial effects. With the help of the identification key, we will determine the shape of the leaves of different grape varieties, and by answering the questions, we will get to know other plant species found in the vineyard, as well as the aromas found in the grapes.

 

Različne sorte vinske trte so na videz v grobem enake, a če pogledamo bližje se ločijo v več lastnostih, na primer obliki listov. Poleg trt, v vinogradu rastejo še druge številne rastline, ki imajo tudi koristne učinke. S pomočjo določevalnega ključa bomo določali obliko listov različnih sort vinske trte, z odgovori na vprašanja pa spoznavali še druge rastlinske vrste, ki jih najdemo v vinogradu, ter arome, ki jih najdemo v grozdju.

University of Nova Gorica, School of Viticulture and Enology
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici (UNG)
May 24
May 24
09:00
17:00
From seeds to plants
Od semena do rastline
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

We will learn about some different seeds of foreign and our species. Students will get real seeds to look at and learn from which plant species the seeds are.

 

Spoznali bomo nekaj različnih semen tujih in avtohtonih vrst. Učenci bodo dobili prava semena, ki si jih bodo ogledali in spoznali kateri rastlinski vrsti ustrezajo.

University Botanic Gardens of Ljubljana
Botanični vrt Univerze v Ljubljani
May 24
May 24
09:00
17:00
Fascinating mountain plants
Očarljive gorske rastline
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Although the conditions for growing in the mountains are challenging, some plants are well adapted to them. At the stand you will see how plants have adapted to life in the mountains and take part in a quiz.

 

Čeprav so razmere za rast v gorah zahtevne, so nekatere rastline nanje dobro prilagojene. Na stojnici si boste na primerih iz narave lahko pogledali prilagoditve rastlin na življenje v gorah in o njih rešili kviz.

Slovenian Museum of Natural History
Prirodoslovni muzej Slovenije
May 24
May 24
09:00
17:00
Screenprinted flowers
Cvetje v grafični tehniki sitotiska
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

The alternative workshop form of one of the most popular, but not so easily accessible, printmaking techniques offers an insight into understanding screenprinting and produces excellent results – prints. The theme of this year’s workshop is the spring meadow in bloom, so we are printing flowers. A short introduction to the technique will be followed by a practical session where children, with the help of their mentors, will produce their own prints which they will work on further by adding their own artistic elements to the printed images produced.

 

Alternativna delavniška oblika ene najbolj priljubljenih, a težje dostopnih grafičnih tehnik ponuja vpogled v razumevanje sitotiska in daje odlične rezultate – odtise. Motiv letošnje delavnice je cvetoči spomladanski travnik, tiskamo cvetje. Kratki predstavitvi tehnike sledi praktični del, v katerem otroci ob pomoči mentoric izvedejo svoj odtis, ki ga nato tudi likovno dopolnijo.

MGLC – International Centre of Graphic Arts
Mednarodni grafični likovni center (MGLC)
May 24
May 24
09:00
17:00
Creative with plants
Ustvarjalni z rastlinami
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Plants are an important source of food and energy for animals and humans, and we can also create interesting materials and products from them. What else can we create from plants? We will present various creative workshops and test our knowledge with a fun quiz.

 

Rastline predstavljajo pomemben vir hrane in energije za živali in ljudi, iz njih pa lahko ustvarjamo tudi zanimive materiale in izdelke. Kaj vse še lahko ustvarimo iz rastlin? Predstavili bomo različne kreativne delavnice in preizkusili znanje z zabavnim kvizom.

Center Rog, Green Lab
Zeleni lab Centra Rog
May 24
May 24
09:00
17:00
The magic threads of the ecosystem
Čarobne niti ekosistema
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Join us for a creative workshop where we will explore how different elements of nature connect and support each other. Together, we will build an ecosystem where every particle has its place and role. Come and discover how nature weaves its threads into a harmonious whole!

 

Pridružite se nam na ustvarjalni delavnici, kjer bomo raziskovali, kako se različni elementi narave povezujejo in podpirajo. S skupnimi močmi bomo gradili ekosistem, kjer ima vsak delček svoje mesto in vlogo. Pridi in odkrij, kako narava preplete svoje niti v harmonično celoto!

BIC Ljubljana, School of Food Processing and Nature Protection
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska naravovarstvena šola
May 24
May 24
09:00
17:00
Plants – remedy or poison?
Rastline - zdravilo ali strup?
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Medicinal plants have been used for centuries to treat a variety of health problems. We are also familiar with a large number of poisonous plants. Some were used to make poison for arrows in hunting and fighting. Others were used for capital punishment. But did you know that even medicinal plants can be poisonous if not used properly?

 

Z zdravilnimi rastlinami že stoletja lajšamo različne zdravstvene težave. Poznamo tudi številne strupene rastline. Nekatere so včasih uporabljali za izdelavo strupov za puščice, ki so jih uporabljali za lov in boj. Nekatere so uporabljali za izvrševanje smrtnih kazni. Pa veste, da so tudi zdravilne rastline lahko strupene, če jih ne uporabimo pravilno?

Secondary school of pharmacy, cosmetics and healthcare
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
May 24
May 24
09:00
17:00
Aromatic harmony
Harmonija dišavnic
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Labiates (Lamiaceae) are an abundant food source for pollinators and indispensable spices in every kitchen, as well as in folk medicine. About 100 labiate species in 32 genera grow in Slovenia. On our stand we will explore the secrets of this plant family and have fun with the variety of their aromas.

 

Ustnatice (Lamiaceae) so obilen vir hrane za opraševalce, za ljudi pa nepogrešljive začimbe v kuhinji ter pomembne sestavine v ljudski medicini. V Sloveniji raste okoli 100 vrst ustnatic v 32 rodovih. Na naši stojnici bomo razkrili skrivnosti te rastlinske družine ter se poigrali z vonjavami.

Botanical Society of Slovenia and Gimnazija Bežigrad
Botanično društvo Slovenije in Gimnazija Bežigrad
May 24
May 24
09:00
17:00
Who says plants don’t move?
Se rastline res nič ne premikajo?
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Who says plants are just sitting still? When it comes to reproduction and seed dispersal, they do their best. Plants have evolved a variety of ways with which they protect themselves and their seeds and spreading them in a most efficient way. You are invited to explore this secret life of plants in our workshop.

 

Kdo pravi, da rastline samo stojijo pri miru? Ko gre za razmnoževanje ali razširjanje semen, tudi one ne stojijo križem rok. Skozi evolucijo so rastline razvile najrazličnejše načine, s katerimi zaščitijo sebe in svoja semena ter jim omogočijo, da se razširijo na karseda učinkovit način. Lepo vabljeni , da z nami stopite v ta skrivni svet rastlin!

Botanical Society of Slovenia and Gimnazija Bežigrad
Botanično društvo Slovenije in Gimnazija Bežigrad
May 24
May 24
09:00
17:00
Life on a meadow
Življenje na travniku
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

Extensively treated meadows are habitats with the highest biodiversity in Europe. Not only because of various plant species but they represent habitat for plenty animals as well. Two interactive games will be presented, which will show the richness of meadows, their types and inhabitants, especially pollinators. We will present the significance of biodiversity and appropriate meadow management, that suits both plant and animal species. Seeds of meadow plant species will be on display to admire diversity of their shapes.

 

Ekstenzivno obdelani travniki so vrstno najbolj bogati življenjski prostori v Evropi. Ne le zaradi različnih vrst rastlin, ki tam živijo, temveč so habitat tudi številnim živalim. Pripravljamo dve interaktivni igri, skozi kateri bodo otroci spoznavali različne tipe travnikov in njihovih prebivalcev, predvsem opraševalcev. Predstavili bomo pomen biotske raznovrstnosti, ter z njim povezano primerno upravljanje s travniki, ki ustreza tako rastlinam kot tudi živalim. Otroci si bodo ogledali tudi semena travniških rastlinskih vrst in občudovali pestrost njihovih oblik.

DOPPS – BirdLife Slovenia, Agricultural Institute of Slovenia, Triglav National Park and Notranjski park
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), Kmetijski institut Slovenije (KIS), Triglavski narodni park (TNP) in Notranjski regijski park
May 24
May 24
09:00
17:00
Invasive plants
Invazivne rastline
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

An invasive species is a species that is not indigenous, or native, to a particular area. They have a great impact on the ecosystems and are therefore an important topic of discussion in biology. Often, they do not only cause problems to the native plant species, but also to the local wildlife and humans, so it is very important that we know how to recognise them and use different methods to effectively remove them. Aside from valuable information we will also provide you with a small »uninvasive« present.

 

Invazivke so tujerodne vrste, ki imajo negativen vpliv na novo okolje, v katerem se znajdejo, in z globalizacijo postajajo vedno večji izziv. Velikokrat ne predstavljajo problema samo domačim rastlinskim vrstam, pač pa tudi živalim in ljudem. Zelo pomembno je, da vemo, kako se z njimi spopadati, zato bomo na naši stojnici predstavili njihovo prepoznavanje in odstranjevanje. Dobili boste tudi kakšno »neinvazivno« darilce.

Biology Students’ Society
Društvo študentov biologije
May 24
May 24
09:00
17:00
Plants through the eyes of divers
Rastline skozi oči potapljačev
Biološko središče, Večna pot 121, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

About 6% of the more than 300,000 species of plants that exist in the world live in water. So the divers encounter plants on their dives. In this workshop, divers will show participants how they see plants and what equipment they use for dives.

 

Približno 6% vrst od več kot 300.000 vrst rastlin, ki obstajajo na svetu,  živi vodah. Tako se tudi potaplači pri svojih potopih srečujejo z rastlinami. Na delavnici bodo potapljači udeležencem predstavili, kako vidijo rastline in kakšno opremo uporabljajo za potope.

Association for Underwater Activities Bled
Društvo za podvodne dejavnosti Bled
May 24
May 24
15:00
17:00
Build a tree
Sestavi drevo
Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
All
Outdoor
handsonactivities

A forest is one of the most complete ecosystems to have evolved on Earth, and is made up of many species of plants and animals. Slovenia is home to more than 70 indigenous tree species, and if you add in the foreign species, the range is truly diverse. In this workshop, we will learn about the many tree species, their peculiarities and differences, compare them and use puzzles to build trees.

 

Gozd je eden najpopolnejših ekosistemov, ki so se razvili na zemeljskem površju, in ga sestavljajo številne rastlinske in živalske vrste. V Sloveniji raste več kot 70 avtohtonih drevesnih vrst, če prištejemo še tuje, je ta nabor res pester. Na delavnici bomo spoznali številne drevesne vrste, njihove posebnosti in razlike, jih primerjali in s pomočjo ugank sestavljali drevesa.

The Slovenia Forest Service
Zavod za gozdove Slovenije
May 18
May 18
11:00
18:00
Workshop Invasive species, do you know them?
Delavnica Invazivne vrste, ali jih poznate?
Prirodoslovni muzej Slovenije, Muzejska 1, Ljubljana
All
Indoor
handsonactivities

Many non-native species of plants and animals have been introduced by humans. Some have made our lives easier, like potatoes, maize and peppers. But some have spread beyond all boundaries in their new environment and are slowly but surely replacing native flora and fauna, thus destroying biodiversity in some areas. Visitors will be able to test their knowledge of these and others in an exciting prize quiz.

 

Mnoge tujerodne vrste rastlin in živali je k nam zanesel človek. Nekatere so nam olajšale življenje, kot na primer krompir, koruza in paprika. Nekatere pa se v novem okolju razbohotijo preko vseh meja in počasi, a z gotovostjo izpodrivajo domorodno floro in favno, ter tako krnijo biološko raznolikost na nekaterih območjih. Obiskovalci se bodo v zanimivem nagradnem kvizu lahko preizkusili v poznavanju enih in drugih.

Slovenian Museum of Natural History
Prirodoslovni muzej Slovenije
May 18
May 18
10:00
11:30
Birdwatching in and around Juliana
Opazovanje ptic v Juliani in okolici
Alpski botanični vrt Juliana, Trenta, zaselek Pri cerkvi
All
Outdoor
handsonactivities

2024 marks the 100th anniversary of the first protected area in Slovenia – the Alpine Conservation Park, the predecessor of the Triglav National Park. The latter covers most of the Julian Alps and is home to around 120 bird species. Bird experts (ornithologists) can identify them by their calls, and you can regularly see some of them in the Julian Alpine Botanical Garden in Trento. You are invited to learn about birds with ornithologist Dareto Fekonja from the Slovenian Bird Ringing Centre, which is part of the Natural History Museum of Slovenia.

 

V letu 2024 zaznamujemo 100-letnico prvega zavarovanega območja na ozemlju Slovenije – Alpskega varstvenega parka, predhodnika Triglavskega narodnega parka. Slednji obsega večji del Julijskih Alp, v njem pa lahko opazite tudi okoli 120 vrst ptic. Strokovnjaki za ptice (ornitologi) jih lahko prepoznajo že po oglašanju in nekatere lahko redno opazujete tudi v Alpskem botaničnem vrtu Juliana v Trenti. Vabljeni na spoznavanje ptic z ornitologom Daretom Fekonjo iz Slovenskega centra za obročkanje ptic, ki deluje v okviru Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

Slovenian Museum of Natural History
Prirodoslovni muzej Slovenije