Slovenia

Slovenija

National Coordinators
Maruša Pompe Novak
National Institute of Biology, Department of Biotechnology and Systems Biology, Ljubljana
Dan očarljivih rastlin

Od leta 2012 pod okriljem Evropske organizacije za znanosti o rastlinah (European Plant Science Organisation, EPSO) vsako drugo leto po vsem svetu poteka mednarodni Dan očarljivih rastlin (Fascination of Plants Day). V Sloveniji pa so zaradi lažjega načrtovanja dejavnosti dogodki vsakoletni.

Cilj Dneva očarljivih rastlin je navdušiti čim več ljudi za rastline ter povečati zavedanje o pomenu znanosti o rastlinah za agronomijo in trajnostno pridelavo zdrave hrane, kot tudi za gozdarstvo, vrtnarstvo in proizvodnjo ne prehranskih proizvodov, kot so zdravila, les, papir, kemikalije in energija, ter za ohranjanje narave.

 

Dobrodošli, da se nam pridružite!

Downloads
May 18
May 18
12:00
13:00
Flowers for future generations
Cvetje za prihodnje rodove
Alpski botanični vrt Juliana, Trenta, zaselek Pri cerkvi
All
Outdoor
guidedtour

The Juliana Alpine Botanical Garden is part of the Triglav National Park, the only national park in Slovenia that covers a large part of the Julian Alps, or four per cent of Slovenia’s territory. Its 100th anniversary is being celebrated under the slogan “Conservation is Existence”, and in Juliana we are also conserving. On this tour, you will learn about the protected, rare and endangered plants that we are keeping alive in the garden for future generations.

 

Alpski botanični vrt Juliana je del Triglavskega narodnega parka, edinega narodnega parka v Sloveniji, ki obsega večji del Julijskih Alp oz. kar štiri odstotke slovenskega ozemlja. Zaznamovanje njegove 100-letnice poteka pod sloganom »Varstvo je obstoj« in tudi v Juliani varujemo. Na vodenju boste tako spoznali zavarovane, redke in ogrožene rastline, ki jih v vrtu žive ohranjamo za prihodnje rodove.

Slovenian Museum of Natural History
Prirodoslovni muzej Slovenije
May 18
May 18
11:00
12:00
Guided tour of the exhibition Joannes Antonius Scopoli, the outstanding messenger of natural sciences in Slovenia
Vodstvo po razstavi Joannes Antonius Scopoli, izjemni glasnik naravoslovja na slovenskem
Prirodoslovni muzej Slovenije, Muzejska 1, Ljubljana
All
Indoor
guidedtour

The exhibition presents the life of Joannes Antonius Scopoli, a tireless naturalist who spent 15 of the most fruitful years of his life in Idrija. Scopoli was not only a taxonomist and systematist, but he also drew knowledge from the Cranians and wanted to help them with his experience and findings. His descriptions of the living world are also of nature conservation significance, showing us the nature of Slovenia 250 years ago. In this way, we can trace species that have already become extinct in certain areas.

 

Na razstavi je predstavljeno življenje Joannesa Antoniusa Scopolija, neumornega naravoslovca, ki je v Idriji preživel 15 najbolj plodnih let življenja. Scopoli ni bil samo taksonom in sistematik, pač pa je od Kranjcev črpal znanje in jim z izkušnjami in ugotovitvami želel pomagati. Njegovi opisi živega sveta imajo tudi naravovarstveni pomen, saj nam kažejo naravo Slovenije pred 250 leti. Tako lahko sledimo vrstam, ki so na določenih območjih že izumrle.

Slovenian Museum of Natural History
Prirodoslovni muzej Slovenije