Slovakia

Slovenská republika

National Coordinators
Michaela Havrlentova
National Agricultural and Food Centre – Research Institute of Plant Production
Deň fascinácie rastlinami

Siedmy medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami“ 2024 (FoPD 2024) sa bude konať na celom svete pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinnú vedu (EPSO).

Cieľom tejto aktivity je fascinovať rastlinami čo najviac ľudí na celom svete a vzbudiť v nich záujem o rastlinné vedy, poľnohospodárstvo a trvalo udržateľnú produkciu výživných potravín, ako aj pre záhradníctvo, lesníctvo a produkciu rastlinných nepotravinových produktov ako papier, drevo, chemikálie, energie a liečivá. Úloha rastlín v ochrane životného prostredia je tiež kľúčovým posolstvom Dňa fascinácie rastlinami.

 

Pozývame každého zapojiť sa do tejto iniciatívy!

Slovenská republika
Events organized in 2022
May 18
May 26
16:00
16:00
ERA-Net SusCrop VIDEO CONTEST
ERA-Net SusCrop VIDEO CONTEST
All
Indoor
handsonactivities

Be the director, leading actor/actress, camerman & producer of your own movie and win one of our cash prizes!

The ERA- Net SusCrop is launching a video contest to actively involve EVERYBODY from across the world to reflect, communicate and inspire on ‘what sustainable crop production means to you?’.

The competition is open to EVERYBODY and is supposed to activate multiple groups: school children, students, scientists, farmers/farmer-groups, and any person/group of random enthusiasts, artists (film, circus, music, digital/installation art, …), architects, social media/communication workers, etc.

KEYWORDS to inspire: sustainability, resilience, agriculture, forestry, ecology, crop production, crops, plants, science, nature, climate change, the future

However, we invite any kind of video: be original, think out-of-the-box! What does sustainability in the area of crop production mean to you? How should agriculture look like in the future? Do you practice sustainability procedures in growing crops or ornamental plants in your environment (e.g. your garden or balcony)?

More information on the different categories, prizes, eligibility conditions and selection criteria can be found on: https://www.suscrop.eu/video-contest-2022

We look forward to receiving your video!

 

May 18
Jun 10
09:00
16:00
Envirosearch: Fascinating plants
Enviropátračka Fascinujúce rastliny
Strom života, Jelenia 7, 81105 Bratislava
Students
Outdoor
handsonactivities

Každý mesiac vyhlasuje Strom života pre registrované školy korešpondenčnú ekovýchovnú súťaž Enviropátračka. Jednotlivé kolá sa vyhodnocujú samostatne a majú svojich ocenených v štyroch vekových kategóriách (vek 4+, 6+, 10+, 13+). Posledné kolo sa bude venovať rastlinám a nesie názov Fascinujúce rastliny.
Zadanie súťaže obsahuje 7 úloh v každej vekovej kategórii, ktoré môže riešiť jednotlivec alebo kolektív riešiteľov. Spracovanie úloh sa odovzdáva vo forme prezentácie, ktorú je potrebné nahrať do termínu uzávierky príslušného kola priamo na stránku Stromu života.
Termín uzávierky: 10.6.2022 23:59 – Pre registrované školy – Kluby Stromu života.
Približné okruhy otázok – krížovka s tajničkou Svetový deň fascinácie rastlinami, praktické sadenie, poznávanie názvov slovenských liečivých rastlín, tvorba herbára s popisom, chránené rastliny a slovenské endemity, životné funkcie rastlín, pestovanie rastlín v interiéri a na balkóne, poľnohospodárske rastliny u nás, stromy a kríky, čítanie z letokruhov, klíčenie a životný cyklus rastliny.

OZ Strom života
Strom života, Jelenia 7, 81105 Bratislava
https://stromzivota.sk/; https://www.ewobox.sk/
Ing. Jozef Kahan, PhD.
kancelaria@stromzivota.sk
May 31
May 31
09:00
00:00
Fascinated by the world of plants
Fascinovaní svetom rastlín
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
All
Indoor
handsonactivities presentation

Fyziologická sekcia Slovenskej botanickej spoločnosti v spolupráci s Katedrou fyziológie rastlín, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Botanickým ústavom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV v Bratislave budú v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK V Bratislave dňa 31. mája 2022 organizovať popularizačnú akciu pri príležitosti Dňa fascinácie rastlinami 2022. Súčasťou akcie budú zaujímavé prednášky na rozličné témy pre širokú verejnosť, ako aj program v laboratóriách určený najmä pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra fyziológie rastlín a Fyziologická sekcia Slovenskej botanickej spoločnosti
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
doc. Dr. Marek Vaculík, PhD.
marek.vaculik@uniba.sk
May 28
May 28
10:00
00:00
Come with us in to the nature
Poďte s nami do prírody
Chránený areál Svarkovica, Prečín, okres Považská Bystrica
All
Outdoor
guidedtour

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici pozýva milovníkov prírody na terénnu exkurziu do chráneného areálu Svarkovica v Prečíne. Svarkovica je významná lokalita výskytu vstavačovitých rastlín v považskobystrickom regióne. Exkurzia bude spojená s poznávaním rastlín a s odborným výkladom o prírodných javoch a vhodnej starostlivosti o lúčne a pasienkové biotopy.

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52 017 01 Považská Bystrica
http://www.muzeumpb.sk/podujatia-1.html?page_id=294&filter=pripravovane
Monika Roncová
monika.roncova@muzeumpb.sk
May 26
May 26
09:00
16:00
Our everyday grasses
Trávy naše každodenné
Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, Piešťany
All
Outdoor
handsonactivities exhibition

Slovenský kosecký spolok vznikol v roku 2008 ako občianske združenie s nosnou činnosťou  organizovanie koseckých súťaží pre čo najširší okruh záujemcov, ako aj kurzov kosenia trávy pre mladšiu i staršiu generáciu. Aktivity spolku sa orientujú aj do oblasti ochrany a rozvoja prírodného, historického a kultúrneho dedičstva v kontexte s lúčnym ekosystémom Slovenska. Nedeliteľnou súčasťou našich aktivít je aj ochrana životného prostredia, zvýšenie ekologického a environmentálneho povedomia širokej verejnosti. Naše snaženie je tiež zamerané na vyššiu mieru využívania environmentálne prijateľného obhospodarovania lúk a pasienkov.

Širokej verejnosti ukážeme trávy ako jedny z najfascinujúcejších rastlín, ako dôležitú súčasti prírody, životného prostredia (aj mestského), poľnohospodárskej krajiny a zdroja obživy pre divožijúce aj hospodárske zvieratá.

Divákom vysvetlíme, čo sú to trávy a načo sú, ich význam a funkciu v prírode, na lúke a pasienku, aj v okrasnom trávniku. Ako z malého semienka vyrastie celá rastlina, schopná fotosyntézy, čiže produkovať cukor iba zo slnečného žiarenia, oxidu uhličitého a vody. Aký význam má táto schopnosť pre človeka a celú živočíšnu ríšu. Že rastliny sú primárnymi producentmi biomasy zabezpečujúcej výživu, potravu, papier, lieky, chemické látky, energiu… a prijateľné životné prostredie. Pohovoríme o tom, že tráva slúži hospodárskym zvieratám ako hlavná krmovina. Ako sa zvieratá pasú a tiež sa z trávy pripravuje seno pre uskladnenie na kŕmenie v zime. Zvieratá potom vyprodukujú mlieko, hospodár kravu podojí a mlieko dodá do obchodu a tak je vytvorený kolobeh lúka – tráva – seno – krava – mlieko – obchod.

Predvedieme tradičné spôsoby obhospodarovania lúk a dorábania sena. Na demonštračnej lúčke kosci s ručnými kosami, oblečení v krojoch názorne predvedú, ako si naši predkovia, dedovia a pradedovia vážili trávy a čo pre nich znamenali, aj ako sa o ne starali a čo všetko museli robiť, kým sa zelená tráva zmenila na biele mlieko. Ukážeme voľakedajšiu prácu s ručnou kosou a tiež hrabaním trávy a sena. Odvážnejší záujemcovia si aj sami budú môcť chytiť do ruky kosu a zoťať pásik trávy, či zhrabať na kôpku pokosený riadok.

Považská kosecká družina Slovenského koseckého spolku
Ing. Ľubomír Pastucha, Jozefská 14, 921 01 Piešťany
Ing. Ľubomír Pastucha
pastucha.lubomir@centrum.sk
May 26
May 26
09:00
16:00
Fascination of Plants Day 2022
Deň fascinácie rastlinami 2022
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
All
Outdoor
openday handsonactivities presentation exhibition

Deň fascinácie rastlinami 2022 je akýmsi dňom otvorených dverí Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch. Široká verejnosť sa na akcii, ktorá sa koná pod záštitou Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, môže dozvedieť o chorobách poľnohospodárskych rastlín, o rastlinách zo skúmavky, aký má význam rastlinná DNA, prečo na poli rastú buriny, čo je to Noemova archa rastlín a aký je jej význam a čo všetko tvorí zdravú pôdu. Hostia spoznajú rôzne farby maku siateho alebo chute slovenských a ekologických plodín a vyskúšajú si jednoduché chemické reakcie, ktoré sa používajú na dôkaz látok v rastlinách.

Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
https://www.vurv.sk/
Michaela Havrlentová
michaela.havrlentova@nppc.sk
May 21
May 21
09:00
17:00
Biodynamic Libichava
Biodynamic Libichava
Biodynamic Libichava s.r.o., Libichava 50, 956 38 Šišov
All
Outdoor
openday

Akcia je súčasťou cyklu Dni otvorených dverí 2022 na farmách členov združenia Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva.

Program:

09:00 – 09:10 / predstavenie Dňa fascinácie rastlinami – Ľ. Pastucha

09:10 – 09:30 / predstavenie trenčianskej antény NSRV

09:30 – 10:30 / Ekologické poľnohospodárstvo, Predaj z dvora, REKOtrend – Z. Homolová

10:30 – 12:30 / Biodynamické poľnohospodárstvo v ovocinárstve – vykopávanie preparátov  – J. Moscon

12:30 – 13:30 / prestávka na občerstvenie

13:30 – 15:30 / exkurzia na farme Biodynamic – J. Moscon

15:30 – 17:00 / diskusia

Biodynamické poľnohospodárstvo je  jednou z najstarších metód ekologického poľnohospodárstva. Jeho cieľom je zlepšiť vitalitu rastlín a zvierat, zvýšiť úrodnosť pôdy a zlepšiť sociálne postavenie poľnohospodára.

Špecifické črty: používanie mesačného kalendára pre výsev a výsadbu (Výsevný kalendár Márie Thunovej), zvyšovanie úrodnosti pôdy použitím špeciálnych preparátov pripravených z liečivých rastlín a živočíšnych orgánov (biodynamické preparáty), vnímanie poľnohospodárstva ako súčasti kozmických procesov (vplyv planét, hviezd, mesiaca, slnka…), produkty z biodynamického poľnohospodárstva sú označované značkou Demeter (ide nad rámec bio-certifikátu).

Podrobnosti o tomto špecifickom odvetví poľnohospodárstva so zameraním na ovocinárstvo si vypočujete a na vlastné oči uvidíte na tej to akcii.

Biodynamic Libichava - Johann Moscon
Libichava 50, 956 38 Šišov
http://www.biodynamic.sk/
Johann Moscon
biodynamic@biodynamic.sk
May 20
May 20
09:00
14:00
All we know about plants
Všetko, čo vieme o rastlinách
Akademická 2, Nitra (budova SAV)
Students
Indoor
openday handsonactivities

Malí návštevníci sa budú môcť zoznámiť so zaujímavými metódami a atraktívnymi prístrojmi modernej rastlinnej biológie, nazrieť do expozície rastlín získaných klonovaním, ale aj naučiť sa ako sa analyzuje DNA či bielkoviny. Interaktívne podujatie bude spojené s praktickými ukážkami a malých zvedavcov čaká aj prekvapenie…

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied Akademická 2 P. O. Box 39A 950 07 Nitra
http://pribina.savba.sk/ugbr/index.php/profil/
Ing. Andrea Hricová, PhD.
andrea.hricova@savba.sk
May 20
May 20
09:00
13:00
Known and unknown life of plants
Známy aj neznámy život rastlín
Biologické centrum FPVaI, Katedra botanika a genetiky Nábrežie mládeže 91, Nitra, 949 74
Students
Indoor
openday handsonactivities guidedtour presentation

Pre žiakov a učiteľov druhého stupňa ZŠ a SŠ sa zameriame na prezentovanie zaujímavých informácií z biológie rastlín vo forme krátkych prednášok a praktických ukážok s využitím rôznych laboratórnych metód s orientáciou  na vybrané anatomicko-fyziologické charakteristiky rastlín ako aj na problematiku využívania rastlín človekom. Vo vonkajšom areáli a skleníku KBG bude príležitosť na poznávanie liečivých, jedovatých, okrasných aj úžitkových rastlín.

Biologické centrum FPVaI, Katedra botanika a genetiky
Nábrežie mládeže 91, Nitra, 949 74
http://www.kbg.fpv.ukf.sk/dfr.html
doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.
rkuna@ukf.sk
May 18
May 18
09:00
17:00
Opening of the exhibition of live exotic butterflies
Otvorenie výstavy živých exotických motýľov
Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23, 043 52, Košice
All
Indoor
openday guidedtour exhibition

Prvý deň výstavy s možnosťou vidieť v skleníku popri tropických rastlinách aj rôzne druhy exotických motýľov. Akcia je atraktívna najmä pre žiakov a študentov, ale zaujímavá pre širokú verejnosť. Ponúkame možnosť komentovanej prehliadky s nutnosťou rezervácie 2 pracovné dni vopred.

Botanická záhrada UPJŠ
Mánesova 23, 043 52, Košice
https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/
Martin Pizňak
martin.piznak@upjs.sk
May 18
May 18
14:00
15:30
New non-native plants in Slovakia
Nové nepôvodné rastliny na Slovensku
Online prednáška cez aplikáciu Zoom
All
Indoor
External
presentation

On line prednáška o vybraných nových doteraz nepublikovaných nepôvodných cievnatých rastlinách nájdených v posledných rokoch na Slovensku.

Botanický ústav Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
Botanický ústav Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
Dr. Pavol Mereda
pavol.mereda@savba.sk
May 17
May 17
08:30
16:00
Full-day botanical excursion to Podpoľany for floristically diverse forest and non-forest vegetation
Celodenná botanická exkurzia do Podpoľania za floristicky pestrou lesnou aj nelesnou vegetáciou
Zvolen Technická Univerzita vo Zvolene, T. G Masaryka 24, 96001 Zvolen
All
Outdoor
External
guidedtour

Botanická exkurzia so sprievodcom. Trasa: Sebedín-Bečov (pasienkové dubiny, hospodárske dubové lesy) – Obchoditá (tradične obhospodarované podhorské kosné lúky, vidiecka ruderálna vegetácia) – Dúbravy, Hradné lúky (mozaika striedavo zaplavovaných bezkolencových lúk, podhorských kosných lúk a vlhkomilných porastov vysokých ostríc). Členovia pobočky, študenti aj hostia z iných pobočiek sú srdečne vítaní! Doprava účastníkov vlastným školským autobusom Technickej univerzity bude zabezpečená (odchod o 8.30 hod. z areálu TU vo Zvolene, zadná brána). Treba sa vopred prihlásiť na adrese: judita.kochjarova@tuzvo.sk!

Technická Univerzita vo Zvolene
Technická Univerzita vo Zvolene, T. G Masaryka 24, 96001 Zvolen
http://www.sbs.sav.sk/
Judita Kochjarová
judita.kochjarova@tuzvo.sk
May 14
May 14
09:00
17:00
Open Day – Beekeeping Dušan Dedinský
Deň otvorených dverí – Včelárstvo Dušan Dedinský
VČELÁRSTVO Dušan Dedinský, Mlynská 50, 841 07, Bratislava - Devínska Nová Ves
All
Outdoor
openday guidedtour exhibition

Akcia je súčasťou cyklu Dni otvorených dverí 2022 na farmách členov združenia Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva.

Program:

09:00 – 09:10 / predstavenie Dňa fascinácie rastlinami – Ľ. Pastucha

09:10 – 09:30 / predstavenie bratislavskej antény NSRV

09:30 – 10:30 / Ekologické poľnohospodárstvo, Predaj z dvora, REKOtrend – Z. Homolová

10:30 – 12:30 / Šetrné spracovanie včelieho medu – D. Dedinský

12:30 – 13:30 / prestávka na občerstvenie

13:30 – 15:30 / exkurzia na farme Včelárstvo Dedinský – D. Dedinský

15:30 – 17:00 / diskusia

Akcia je venovaná predovšetkým včelám a medu, ale treba si uvedomiť, akú významnú úlohu tu zohrávajú rastliny a ich kvety. Včely by bez kvetov nemohli existovať a svet rastlín je nerozlučne spätý so svetom hmyzu, najmä včiel.

Opeľovanie je jedným z najdôležitejších procesov prírody, ktorý prispieva k zachovaniu rastlinného života. Je prirodzeným procesom v životnom cykle rastlín. Prevažná väčšina kvitnúcich rastlín sveta závisí od opeľovania. Vďaka opeľovaniu sa rastliny rozmnožujú a prinášajú plody, na ktoré je človek odkázaný. Včely opeľujú až 86% rastlinných druhov na Zemi. V Európe to predstavuje približne 76% celej produkcie potravín.

Bez včiel by v Európe behom krátkej doby vyhynulo pravdepodobne až 20 tisíc rastlinných druhov. Došlo by k poklesu biodiverzity a k narušeniu ekosystému aj potravového reťazca.

VČELÁRSTVO Dušan Dedinský
Mlynská 50, 841 07, Bratislava - Devínska Nová Ves
https://vcelarstvo.sk/
Dušan Dedinský
vcelarstvo@vcelarstvo.sk
Apr 21
Apr 21
08:30
00:00
Let’s get to know the power of herbs
Spoznajme silu byliniek
Lodenica v Piešťanoch a Brezová 2, Piešťany ( keby bolo horšie počasie)
Students
Outdoor

V tento deň oslavujeme Deň Zeme. Preto sme sa rozhodli ísť do prírody. V teréne budeme zbierať nielen liečivé rastliny, ale povieme si niečo aj o ich účinkoch na zdravie človeka, oboznámime sa so zberom, sušením, ale aj s botanickou charakteristikou a systematickým zatriedením jednotlivých rastlín. Študenti budú pracovať v skupinách a nakoniec si budú jednotlivé skupiny navzájom porovnávať zistené fakty formou rovesníckeho vzdelávania.

Spojená škola Rakovice, organizačná zložka SOŠ záhradnícka v Piešťanoch
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany
https://szaspn.edupage.org/
Ing. Iveta Jakubcová
iveta.jakubcova@gmail.com