Slovakia

Slovenská republika

National Coordinators
Michaela Havrlentova
National Agricultural and Food Centre – Research Institute of Plant Production
Deň fascinácie rastlinami

Siedmy medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami“ 2024 (FoPD 2024) sa bude konať na celom svete pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinnú vedu (EPSO).

Cieľom tejto aktivity je fascinovať rastlinami čo najviac ľudí na celom svete a vzbudiť v nich záujem o rastlinné vedy, poľnohospodárstvo a trvalo udržateľnú produkciu výživných potravín, ako aj pre záhradníctvo, lesníctvo a produkciu rastlinných nepotravinových produktov ako papier, drevo, chemikálie, energie a liečivá. Úloha rastlín v ochrane životného prostredia je tiež kľúčovým posolstvom Dňa fascinácie rastlinami.

 

Pozývame každého zapojiť sa do tejto iniciatívy!

Slovenská republika
Discover events
May 18
May 18
10:00
14:00
Open hive day
Deň otvorených úľov
Devínska Nová Ves
All
Outdoor
openday handsonactivities presentation exhibition
At this event, we are mainly concerned with education about bees and their importance, 
and we are going to raise awareness of our project 1000 flowers for 1000 bees. We have 
prepared 5000 bags of "bee pasture" seed that we want to offer for sale to companies, 
organizations and schools to plant their own piece of meadowsweet, and we also give 
these seeds as gifts to customers and also to visitors on excursions to join together 
and plant what the most pasture for bees.

Na tejto akcii nám ide najmä o osvetu ohľadne včielok a ich dôležitosti a chystáme sa tam dostať do povedomia náš projekt 1000 kvetov pre 1000 včiel . Pripravili sme si 5000 vreciek osiva „včelia pastva“, ktoré chceme ponúknuť na predaj firmám, organizáciám a školám, aby si zasadili vlastný kúsok luky, a taktiež tieto semienka dávame ako darček zákazníkom a aj návštevníkom na exkurziách, aby sme sa spojili a vysadili čo najviac pastvy pre včielky.

Včelárstvo Dedinský
Mlynská 50 , 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves
https://vcelarstvo.sk/
Dušan Dedinský
prevadzka@vcelarstvo.sk
May 17
May 17
10:00
15:00
„Fascination of Plants Day 2024 at Comenius University in Bratislava“
„Deň fascinácie rastlinami 2024 na Prírodovedeckej fakulte UK“
Bratislava
Students
Indoor
External
openday guidedtour presentation

Series of short lectures about plant life – Short lectures will provide interesting information about how the plants live and some tips how to cultivate them, why plants are interesting for people, and some overview about research activities at our Department. Guided tour at our Department – Cultivation rooms, microscopes, labs. 

Séria krátkych zaujímavých prednášok zo života rastlín – Dozviete sa rôzne zaujímavosti o spôsobe života rastlín, tipy ako ich pestovať, dozviete sa, prečo sú rastliny zaujímavé pre človeka a niečo o tom, aké výskumné projekty prebiehajú na našom pracovisku. Prehliadka priestorov Katedry fyziológie rastlín – kultivačné komory, mikroskopy, laboratóriá. 

Komenského univerzita, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
PRIF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4
https://fns.uniba.sk/pracoviska/biologicka-sekcia/
Marek Vaculík
marek.vaculik@uniba.sk
May 15
May 15
09:00
15:00
The (micro)world of plants
(Mikro)svet rastlín
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
Students
Indoor
openday handsonactivities presentation

The event will be intended for primary and secondary school students. We will welcome the visitors with a short lecture, where we will introduce them to the fascinating (micro)world of plants in an engaging way, with an emphasis on the meaning and importance of research at our workplace. Each participant will be able to try various microscopic, molecular, and biochemical methodologies and interesting instruments used in plant biology. For example, we will show those interested in what a root, stem, or seed looks like on a cross-section under a microscope. We will explain why leaf stomata are so important, how it is possible to grow different plants in small test tubes “in vitro” all year round, or introduce the mysterious world of DNA. In the end, visitors will receive small gifts thematically connected to the event as a treat.

Akcia bude určená pre študentov základných a stredných škôl. Návštevníkov privítame krátkou prednáškou, kde im pútavou formou predstavíme fascinujúci (mikro)svet rastlín s dôrazom na význam a dôležitosť výskumu nášho pracoviska. Každý účastník si bude môcť vyskúšať rôzne mikroskopické, molekulárne a biochemické metodiky a zaujímavé prístroje používané v rastlinnej biológii. Záujemcom napríklad ukážeme ako vyzerá koreň, stonka či semienko na priereze pod mikroskopom. Vysvetlíme, prečo sú prieduchy na listoch také dôležité, ako je možné pestovať rôzne rastliny v malých skúmavkách „in vitro“ počas celého roka, či predstavíme tajomný svet DNA. Na záver dostanú návštevníci ako pozornosť malé darčeky tematicky spojené s akciou.

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
Centrum biológie a biodiverzity rastlín SAV, v.v.i Akademická 2, 950 07 Nitra
https://cbrb.sav.sk/
Mgr. Veronika Mistríková, PhD.
veronika.mistrikova@savba.sk