Slovakia

Slovenská republika

National Coordinators
Michaela Havrlentova
National Agricultural and Food Centre – Research Institute of Plant Production
Deň fascinácie rastlinami

Siedmy medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami“ 2024 (FoPD 2024) sa bude konať na celom svete pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinnú vedu (EPSO).

Cieľom tejto aktivity je fascinovať rastlinami čo najviac ľudí na celom svete a vzbudiť v nich záujem o rastlinné vedy, poľnohospodárstvo a trvalo udržateľnú produkciu výživných potravín, ako aj pre záhradníctvo, lesníctvo a produkciu rastlinných nepotravinových produktov ako papier, drevo, chemikálie, energie a liečivá. Úloha rastlín v ochrane životného prostredia je tiež kľúčovým posolstvom Dňa fascinácie rastlinami.

 

Pozývame každého zapojiť sa do tejto iniciatívy!

Slovenská republika
Discover events
Aug 01
Aug 03
13:00
14:00
Meadows in the Slovak Paradise National Park
Lúky v národnom parku Slovenský raj
Kopanecké lúky, Slovenský Raj
All
Outdoor
openday handsonactivities exhibition
Relaxing mowing of meadows in the beautiful surroundings of the Slovak Paradise. 
Talking about herbs, plants, grasses, how to use them in cooking and healing.

Pohodové kosenie lúk v krásnom prostredí Slovenského raja. Rozprávanie o bylinách, 
rastlinách, trávach, ako ich využívať v kuchyni a liečení. 
Slovenský kosecký spolok
Kopanecké lúky, Slovenský raj
https://www.kosci.sk/
Ing. Ľubomír Pastucha
pastucha.lubomir@centrum.sk
Jul 27
Jul 27
07:00
14:00
Scythe of Cigeľ
Cigeľská kosa
Cigeľ, Horná Nitra
All
Outdoor
openday handsonactivities exhibition

10th round of the Slovak league in mowing with a hand scythe.

10. kolo slovenskej ligy v kosení ručnou kosou.

Slovenský kosecký spolok
Cigeľ, Horná Nitra
https://www.kosci.sk/
Ing. Ľubomír Pastucha
pastucha.lubomir@centrum.sk
Jul 20
Jul 20
07:00
16:00
Historical harvest
Historická žatva
Stredné Považie, Lubina
All
Outdoor
openday handsonactivities exhibition
Comfortable mowing, as it used to be and as it is today. Harvesting and hand mowing. 
Tools for manual mowing. The importance of cereals in our life.
Pohodové kosenie, ako to bolo kedysi a ako je to dnes. Žatva a ručné kosenie. 
Pomôcky pri ručnom kosení. Význam obilnín v našom živote. 
Slovenský kosecký spolok
Lubina, Stredné Považie
https://www.kosci.sk/
Ing. Ľubomír Pastucha
pastucha.lubomir@centrum.sk
Jul 05
Jul 06
15:00
14:00
Scythe of Nolčovo
Nolčovská kosa
Turiec, Nolčovo
All
Outdoor
openday handsonactivities exhibition
Relaxed mowing, talking about grasses and herbs and about mowers.

Pohodové kosenie, rozprávanie kó trávach a bylinách a o koscoch.

Slovenský kosecký spolok
Nolčovo, Turiec
https://www.kosci.sk/
Ing. Ľubomír Pastucha
pastucha.lubomir@centrum.sk
Jun 29
Jun 29
07:00
14:00
1. mowing the meadow under Zbojnícky castle
1. kosenie lúky pod Zbojníckym hradom
Šariš, Ruská Nová Ves
All
Outdoor
openday handsonactivities exhibition

9th round of the Slovak league in mowing with a hand scythe.

9. kolo slovenskej ligy v kosení ručnou kosou.

Slovenský kosecký spolok
Ruská Nová Ves, Zbojnícky hrad
https://www.kosci.sk/
Ing. Ľubomír Pastucha
pastucha.lubomir@centrum.sk
Jun 22
Jun 22
07:00
14:00
Sharp scythe in Ostrý Grúň
Ostrugrúnska ostrá kosa
Kľakovská dolina, Ostrý Grúň
All
Outdoor
openday handsonactivities exhibition

8th round of the Slovak league in mowing with a hand scythe.

8. kolo slovenskej ligy v kosení ručnou kosou.

Slovenský kosecký spolok
Kľakovská dolina, Ostrý Grúň
https://www.kosci.sk/
Ing. Ľubomír Pastucha
pastucha.lubomir@centrum.sk
Jun 09
Jun 09
07:00
13:00
Master of Upper Sariš
Majstrovská hornéhoSariša
Janovce, Šariš
All
Outdoor
openday handsonactivities exhibition

7th round in the Slovak league in mowing with a hand scythe.

7. kolo v slovenskej lige v kosení ručnou kosou.

Slovenský kosecký spolok
Janovce, Šariš
https://www.kosci.sk/
Ing. Ľubomír Pastucha
pastucha.lubomir@centrum.sk
Jun 08
Jun 08
07:00
13:00
Mowing under the Black Mountain
Kosenie pod Čiernou horou
Šariš, Ľubovec
All
Outdoor
openday handsonactivities exhibition

6th round of the Slovak league in mowing with a hand scythe.

6. kolo slovenskej ligy v kosení ručnou kosou.

Slovenský kosecký spolok
Ľubovec, šariš
https://www.kosci.sk/
Ing. Ľubomír Pastucha
pastucha.lubomir@centrum.sk
Jun 02
Jun 02
07:00
13:00
Bachureň scythe – Kopyto´s hundred
Bachureňská kosa - Kopytovská stovka
Šariš
All
Outdoor
openday handsonactivities exhibition
5th round of the Slovak league in mowing with a hand scythe.

5. kolo slovenskej ligy v kosení ručnou kosou.

Slovenský kosecký spolok
Šariš
https://www.kosci.sk/
Ing. Ľubomír Pastucha
pastucha.lubomir@centrum.sk
Jun 01
Jun 01
08:00
13:00
Mowing in Šariš
Šarišské kosače
Veľký Šariš
All
Outdoor
openday handsonactivities exhibition

4th round of the Slovak league in mowing the grass with a hand scythe.

4. kolo slovenskej ligy v kosení trávy ručnou kosou.

Slovenský kosecký spolok
Veľký šariš
https://www.kosci.sk/
Ing. Ľubomír Pastucha
pastucha.lubomir@centrum.sk
May 29
May 29
09:00
16:00
Fascination of Plants Day 2024
Deň fascinácie rastlinami 2024
Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Bratislavská cesta 122
All
Outdoor
openday handsonactivities
An open day presenting research at the Plant Production Research Institute in Piešťany - 
plants in glass, why plants are sick, molecular biology at the service of plants, 
let's save water for plants, breeding for ECO, grasses, slovak varieties of crops, herbs 
in the Gene bank and similar.

Deň otvorených dverí prezentujúci výskum vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v 
Piešťanoch - rastliny v skle, prečo sú rastliny choré, molekulárna biológia v službách 
rastlín, zachráňme vodu pre rastliny, šľachtenie pre EKO, trávy, slovenské odrody 
kultúrnych plodín, byliny v Génovej banke a podobne. 
Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch
Bratislavská cesta 122
https://www.vurv.sk/
Michaela Havrlentová
michaela.havrlentova@nppc.sk
May 29
May 29
09:00
16:00
Our everyday grasses
Trávy naše každodenné
Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Bratislavská cesta 122
All
Outdoor
handsonactivities exhibition

Význam tráv v živote človeka, ako sa trávy kosili kedysi a ako sa s nimi pracuje dnes. Nástroje koscov, čím sa kosci kedysi živili pri celodennej práci na poli. Nakúvanie kosy. Ukážka kosenia tráv a aj možnosť vyskúšať si kosenie trávy.

The importance of grasses in human life, how grasses were cut in the past, and how they are worked with today. Reapers’ tools. What the reapers once used to feed themselves while working all day in the field. Forging the scythe. Grass mowing demonstration and also the opportunity to try mowing grass.


												
Slovenský kosecký spolok
https://www.kosci.sk/
https://www.kosci.sk/
Ľubomír Patucha
pastucha.lubomir@centrum.sk
May 25
May 25
07:00
14:00
Mowing at the Cabaj-Čápor farmstead
Kosenie pri salaši Cabaj-Čápor
Dolná Nitra, Cabaj-Čápor
All
Outdoor
openday handsonactivities exhibition

 

Competitive grass cutting with a hand scythe. Sitting on the farm. 
The importance of grasses for humans and animals.

Súťažné kosenie trávy ručnou kosou. Posedenie na salaši. Význam tráv pre človeka aj zvieratá.

Slovenský kosecký spolok
Dolná Nitra, Cabaj-Čápor, salaš
https://www.kosci.sk/
Ing. Ľubomír Pastucha
pastucha.lubomir@centrum.sk
May 19
May 19
08:00
13:00
Grass cutting festival in Prašník
Prašnícky kosecký festival
Prašník
All
Outdoor
openday handsonactivities exhibition
3rd round of the Slovak league in mowing the grass with a hand scythe. The importance 
of grasses in human life.

3. kolo slovenskej ligy v kosení trávy ručnou kosou. Význam tráv v živote človeka.

Slovenský kosecký spolok
Prašník
https://www.kosci.sk/
Ing. Ľubomír Pastucha
pastucha.lubomir@centrum.sk
May 18
May 18
10:00
14:00
Open hive day
Deň otvorených úľov
Devínska Nová Ves
All
Outdoor
openday handsonactivities presentation exhibition
At this event, we are mainly concerned with education about bees and their importance, 
and we are going to raise awareness of our project 1000 flowers for 1000 bees. We have 
prepared 5000 bags of "bee pasture" seed that we want to offer for sale to companies, 
organizations and schools to plant their own piece of meadowsweet, and we also give 
these seeds as gifts to customers and also to visitors on excursions to join together 
and plant what the most pasture for bees.

Na tejto akcii nám ide najmä o osvetu ohľadne včielok a ich dôležitosti a chystáme sa tam dostať do povedomia náš projekt 1000 kvetov pre 1000 včiel . Pripravili sme si 5000 vreciek osiva „včelia pastva“, ktoré chceme ponúknuť na predaj firmám, organizáciám a školám, aby si zasadili vlastný kúsok luky, a taktiež tieto semienka dávame ako darček zákazníkom a aj návštevníkom na exkurziách, aby sme sa spojili a vysadili čo najviac pastvy pre včielky.

Včelárstvo Dedinský
Mlynská 50 , 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves
https://vcelarstvo.sk/
Dušan Dedinský
prevadzka@vcelarstvo.sk
May 18
May 18
07:00
13:00
Mowing under Zobor
Kosenie pod Zoborom
Dolná Nitra, Nitra
All
Outdoor
openday handsonactivities exhibition

2nd round of the Slovak league in mowing the grass with a hand scythe.

2. kolo slovenskej ligy v kosení trávy ručnou kosou.

Slovenský kosecký spolok
Dolná Nitra
https://www.kosci.sk/
Ing. Ľubomír Pastucha
pastucha.lubomir@centrum.sk
May 17
May 17
10:00
15:00
Fascination of Plants Day in the Low Tatras National Park
Deň fascinácie rastlinami v Národnom parku Nízke Tatry
Brezno, Mazorníkovo
All
Outdoor
openday handsonactivities guidedtour

As part of the educational and fun walk, the Nízke Tatry National Park will open the doors to the fascinating world of plants, which the participants of the walk in the Mazorník meadows around Brezno will discover based on citizen science. The field walk will relate to the practical recognition of the signs of plants by human senses, and with the help of a magnifying glass and a field microscope, the hidden secrets of plants will be revealed.

V rámci vychádzky za poučením a zábavou, Národný park Nízke Tatry otvorí brány do fascinujúceho sveta rastlín, ktorý budú účastníci vychádzky na lúkach Mazorníka v okolí Brezna objavovať na báze občianskej vedy. Terénna vychádzka bude, spojená s praktickým poznávaním znakov rastlín ľudskými zmyslami a pomocou lupy a terénneho mikroskopu budú odhalené aj skryté tajomstvá rastlín.

Národný park Nízke Tatry
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici Lichardova 129/52, 976 13 Slovenská Ľupča
https://www.napant.sk
Ing. Katarína Bučinová, PhD.
katarina.bucinova@napant.sk
May 15
May 15
09:00
15:00
The (micro)world of plants
(Mikro)svet rastlín
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
Students
Indoor
openday handsonactivities presentation

The event will be intended for primary and secondary school students. We will welcome the visitors with a short lecture, where we will introduce them to the fascinating (micro)world of plants in an engaging way, with an emphasis on the meaning and importance of research at our workplace. Each participant will be able to try various microscopic, molecular, and biochemical methodologies and interesting instruments used in plant biology. For example, we will show those interested in what a root, stem, or seed looks like on a cross-section under a microscope. We will explain why leaf stomata are so important, how it is possible to grow different plants in small test tubes “in vitro” all year round, or introduce the mysterious world of DNA. In the end, visitors will receive small gifts thematically connected to the event as a treat.

Akcia bude určená pre študentov základných a stredných škôl. Návštevníkov privítame krátkou prednáškou, kde im pútavou formou predstavíme fascinujúci (mikro)svet rastlín s dôrazom na význam a dôležitosť výskumu nášho pracoviska. Každý účastník si bude môcť vyskúšať rôzne mikroskopické, molekulárne a biochemické metodiky a zaujímavé prístroje používané v rastlinnej biológii. Záujemcom napríklad ukážeme ako vyzerá koreň, stonka či semienko na priereze pod mikroskopom. Vysvetlíme, prečo sú prieduchy na listoch také dôležité, ako je možné pestovať rôzne rastliny v malých skúmavkách „in vitro“ počas celého roka, či predstavíme tajomný svet DNA. Na záver dostanú návštevníci ako pozornosť malé darčeky tematicky spojené s akciou.

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
Centrum biológie a biodiverzity rastlín SAV, v.v.i Akademická 2, 950 07 Nitra
https://cbrb.sav.sk/
Mgr. Veronika Mistríková, PhD.
veronika.mistrikova@savba.sk
May 11
May 11
08:00
13:00
Zemplin’s sharp scythe
Zemplínska ostrá kosa
Nižný Hrušov
All
Outdoor
handsonactivities exhibition
Zemplín, Nižný Hrušov, 13th year of the event "Zemplín's sharp scythe" and the 1st 
round of the Slovak league in mowing with a hand scythe.

Zemplín, Nižný Hrušov, 13. ročník akcie “Zemplínksa ostrá kosa” a 1. kolo slovenskej ligy v kosení ručnou kosou.

Slovenský kosecký spolok
https://www.kosci.sk/
Ing. Ľubomír Pastucha
pastucha.lubomir@centrum.sk