Slovakia

Slovenská republika

National Coordinators
Michaela Havrlentova
National Agricultural and Food Centre – Research Institute of Plant Production
Deň fascinácie rastlinami

Siedmy medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami“ 2024 (FoPD 2024) sa bude konať na celom svete pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinnú vedu (EPSO).

Cieľom tejto aktivity je fascinovať rastlinami čo najviac ľudí na celom svete a vzbudiť v nich záujem o rastlinné vedy, poľnohospodárstvo a trvalo udržateľnú produkciu výživných potravín, ako aj pre záhradníctvo, lesníctvo a produkciu rastlinných nepotravinových produktov ako papier, drevo, chemikálie, energie a liečivá. Úloha rastlín v ochrane životného prostredia je tiež kľúčovým posolstvom Dňa fascinácie rastlinami.

 

Pozývame každého zapojiť sa do tejto iniciatívy!

Slovenská republika
Discover events
May 25
May 25
09:00
13:00
Field excursion with learning about plants in the NPR Podskalský Roháč in Strážovské vrchy
Terénna exkurzia s poznávaním rastlín v NPR Podskalský Roháč v Strážovských vrchoch
NPR Podskalský Roháč v Strážovských vrchoch
All
Outdoor
guidedtour

A field excursion with plant knowledge will be prepared for the public in the NPR Podskalský Roháč in Strážovské vrchy. The excursion will take place on Saturday, May 25, 2024, participants will meet in the morning in the parking lot at the municipal office. We will climb to the top of the rock cliff along the educational and tourist trail. Along the way, we will see rocky and Alpine plant communities, heat-loving shrubs, beech forests, and small areas of heat-loving oaks.

Pre verejnosť bude pripravená terénna exkurzia s poznávaním rastlín v NPR Podskalský Roháč v Strážovských vrchoch. Exkurzia sa uskutoční v sobotu 25.5.2024, účastníci sa v dopoludňajších hodinách stretnú na parkovisku pri obecnom úrade. Na vrchol skalného brala budeme vystupovať po náučnom a turistickom chodníku. Cestou budeme vidieť skalné a dealpínske rastlinné spoločenstvá, teplomilné kroviny, bukový les a malé plochy teplomilných dubín.

Vlastivedne múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52 017 01 Považská Bystrica
https://www.muzeumpb.sk/hlavna-stranka/
Ing. Monika Roncová
monika.roncova@muzeumpb.sk
May 17
May 17
10:00
15:00
„Fascination of Plants Day 2024 at Comenius University in Bratislava“
„Deň fascinácie rastlinami 2024 na Prírodovedeckej fakulte UK“
Bratislava
Students
Indoor
External
openday guidedtour presentation

Series of short lectures about plant life – Short lectures will provide interesting information about how the plants live and some tips how to cultivate them, why plants are interesting for people, and some overview about research activities at our Department. Guided tour at our Department – Cultivation rooms, microscopes, labs. 

Séria krátkych zaujímavých prednášok zo života rastlín – Dozviete sa rôzne zaujímavosti o spôsobe života rastlín, tipy ako ich pestovať, dozviete sa, prečo sú rastliny zaujímavé pre človeka a niečo o tom, aké výskumné projekty prebiehajú na našom pracovisku. Prehliadka priestorov Katedry fyziológie rastlín – kultivačné komory, mikroskopy, laboratóriá. 

Komenského univerzita, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
PRIF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4
https://fns.uniba.sk/pracoviska/biologicka-sekcia/
Marek Vaculík
marek.vaculik@uniba.sk
May 17
May 17
10:00
15:00
Fascination of Plants Day in the Low Tatras National Park
Deň fascinácie rastlinami v Národnom parku Nízke Tatry
Brezno, Mazorníkovo
All
Outdoor
openday handsonactivities guidedtour

As part of the educational and fun walk, the Nízke Tatry National Park will open the doors to the fascinating world of plants, which the participants of the walk in the Mazorník meadows around Brezno will discover based on citizen science. The field walk will relate to the practical recognition of the signs of plants by human senses, and with the help of a magnifying glass and a field microscope, the hidden secrets of plants will be revealed.

V rámci vychádzky za poučením a zábavou, Národný park Nízke Tatry otvorí brány do fascinujúceho sveta rastlín, ktorý budú účastníci vychádzky na lúkach Mazorníka v okolí Brezna objavovať na báze občianskej vedy. Terénna vychádzka bude, spojená s praktickým poznávaním znakov rastlín ľudskými zmyslami a pomocou lupy a terénneho mikroskopu budú odhalené aj skryté tajomstvá rastlín.

Národný park Nízke Tatry
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici Lichardova 129/52, 976 13 Slovenská Ľupča
https://www.napant.sk
Ing. Katarína Bučinová, PhD.
katarina.bucinova@napant.sk
May 16
May 16
09:00
14:00
Let’s get to know plants not only from the outside
Poznajme rastliny nielen zvonka
Biologické centrum FPVaI, Katedra botanika a genetiky
Students
Indoor
openday guidedtour exhibition

In the form of short practical demonstrations or lectures, we aim to present selected anatomical, physiological, and biochemical features of plant life. Participants will also have the opportunity to become familiar with the use of some laboratory procedures in plant biology. In the outdoor area and greenhouse of the KBG, there will be space for learning about ornamental and useful plants.

Zameriame sa na prezentovanie zaujímavých informácií z biológie rastlín vo forme krátkych prednášok a praktických ukážok s využitím rôznych laboratórnych metód s orientáciou na vybrané anatomicko-fyziologické charakteristiky rastlín ako aj na problematiku využívania rastlín človekom. Vo vonkajšom areáli a skleníku KBG bude príležitosť na poznávanie liečivých, jedovatých, okrasných aj úžitkových rastlín.

Biologické centrum FPVaI, Katedra botanika a genetiky
Nábrežie mládeže 91, Nitra, 949 74
http://www.kbg.fpv.ukf.sk/
doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.
rkuna@ukf.sk