Bulgaria

България

National Coordinators
Anelia Iantcheva
Agro Bio Institute, Sofia
Ден на очарованието на Растенията

Шестият международен „Ден на очарованието на растенията“ 2024 г. (FoPD 2024) ще бъде стартиран от учени работещи с растения по целия свят под шапката на Европейската организация за растителни науки (EPSO).

Целта на тази дейност е да събере колкото се може повече хора по света, очаровани от растенията и ентусиазирани относно значението на растителната наука за селското стопанство и устойчивото производство на питателна храна, както и за градинарството, горското стопанство и производството на растителни нехранителни продукти като хартия, дървен материал, химикали, енергия и фармацевтични продукти. Ролята на растенията в опазването на околната среда също е ключово послание.

 

Всеки е добре дошъл да се присъедини към тази инициатива!

България
Events organized in 2019
May 18
May 18
11:00
17:00
Fascination of plant day
Plants as a food for animals and humans
Sofia, AgroBioInstitute, Blvd. Dragan Tzankov 8
Students
Indoor
External
openday handsonactivities presentation exhibition arts

Different kind of activities related to the title of event “Plants as a food for animals and humans”. Art studio for kids, scientific demonstrations, exhibition of materials from competitions related to the event. Ornamental lower exhibition. Planting of seedlings from different crops.

AgroBioInstitute
1164 Sofia, Blvd Dragan Tzankov 8, Bulgaria
http://www.abi.bg
Dr. Anelia Iantcheva
aneliaiancheva@abi.bg
May 18
May 18
00:00
00:00
Fascination of Plants Day
Ден на очарованието на растенията
1164 Sofia, 8 Dragan Tsankov Blvd.
All
Indoor
handsonactivities presentation exhibition arts

Събитието има за цел да популяризира растителната наука сред деца, ученици, студенти и всички заинтересовани граждани. Участници могат да бъдат ученици, студенти, учени и граждани.

ПРОГРАМА:

Растенията – обект на художествено вдъхновение – картини на художничката Савина Мантовска

Използване на белтък от медуза за експерименти – клуб по Биотехнологии на Американския колеж с ръководител д-р Ганка Динева; катедра Обща и промишлена миркобиология (БФ, СУ)

3D технологии за изучаване на физиологията на растенията – Огнян Траянов, ученик от Американския колеж; катедра Физиология на растенията (БФ, СУ)

Рецепта от светлини за подобряване на растежа на растенията – Ивет Димитрова и Иво Йорданов, ученици от Американския колеж; катедра Физиология на растенията (БФ, СУ)

Безглутеновата диета – мит или наука – Александра Атанасова; катедра Биохимия (БФ, СУ)

Растенията обичат риби – какво са аквакултурите? – Александър Томов и Васил Чавгов; катедра Физиология на растенията (БФ, СУ)

Как се изследват лечебни растения? – Десислава Мантовска; катедра Биохимия (БФ, СУ)

Знаете ли, че растенията имат хормони? – катедра Физиология на растенията (БФ, СУ)

Идея за екологично цветарство – катедра Физиология на растенията (БФ, СУ)

Студентски клуб СКОРЕЦ – презентация и демонстрация от студенти биолози

 

The event aims to promote plant science among children, students, students and all interested citizens and is held simultaneously in many countries around the world. Participants can be students, students, scholars, and citizens.

PROGRAM:

Plants – object to artistic inspiration – paintings by the artist Savina Mantovska

Applyng a jellyfish protein for experiments – the Biotechnology Club of the American College headed by Dr. Ganka Dineva; Department of General and Industrial Microbiology (FB, SU)

3D technologies for the study of plant physiology – Ognyan Trayanov, a student in the American College; Department of Plant Physiology (BF, SU)

Light recipe to improve plant growth – Yvette Dimitrova and Ivo Yordanov, students from the American College; Department of Plant Physiology (BF, SU)

The gluten-free diet – myth or science – Alexandra Atanasova; Department of Biochemistry (BF, SU)

Plants like fish – what are the aquaculture? – Alexander Tomov and Vasil Chavgov; Department of Plant Physiology (BF, SU)

How to explore medicinal plants? – Desislava Mantovska; Department of Biochemistry (BF, SU)

Did you know that plants have hormones? – Department of Plant Physiology (BF, SU)

Idea for Ecological Floriculture – Department of Plant Physiology (BF, SU)

Student Club SKORECPresentation and demonstration by biology students

Faculty of Biology, Sofia University "St. Kliment Ohridski"
1164 Sofia, Dragan Tsankov Blvd. 8
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_fakultet2
Miroslava Zhiponova
zhiponova@biofac.uni-sofia.bg
May 16
May 16
00:00
14:00
Fascination of Plants Day Agricultural University – Plovdiv, Bulgaria
Ден на очарованието на растенията в Аграрен университет - Пловдив
Agricultural University, Plovdiv
All
Outdoor
handsonactivities guidedtour exhibition

Студентски съвет към Аграрен университет – Пловдив кани всички студенти, преподаватели да отбележим заедно МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ОЧАРОВАНИЕТО НА РАСТЕНИЯТА.

 

Аграрен университет - Пловдив
Пловдив, бул Менделеев 12
https://www.au-plovdiv.bg/
доц. д-р Светла Янчева - Заместник Ректор по международната дейност
secretar@au-plovdiv.bg
May 16
May 16
22:00
06:00
The Fifth International “Fascination of Plants Day” in Bishop Konstantin Preslavski University of Shumen
Пети международен ден на очарованието на растенията в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Shumen
All
Outdoor
presentation seminar exhibition arts

The Fifth International “Fascination of Plants Day” will be celebrated by the University of Shumen on May 16, 2019 with a program under the motto “No one is bigger than bread”. The following activities are envisaged:
1. Opening ceremony
2. Scientific Seminar under the slogan “From Grain to Bread”
3. Exhibition under the slogan “Past, Present and Future of Bread, Bakery and Confectionery” with 2 sections: Posters and Drawings
4.  Literary Competition under the slogan “The Most Delicious Bread” with 2 categories: Essay and Short Story
5. Competition for the most delicious bread, bakery and confectionery under the slogan “Prepared by me”
6. Culinary Exhibition with tasting for the best professional producer under the slogan “Master of Bakery and Confectionery” with participation in 2 categories: Bakery and Confectionery
7. Presentation of Carlsberg Bulgaria AD under the slogan “Is there a liquid loaf? There is, of course – it is the beer! ”
8. Awarding the winners in the announced competitions

 

Bishop Konstantin Preslavski University of Shumen
115, Universitetska St, 9700 Shumen, Bulgaria
http://shu.bg/index.php
Prof. Dimcho Zahariev
d.zahariev@shu.bg